„Геоинформационен мениджмънт и приложения”

Област на висше образование: 5. „Технически науки”

Образователно-квалификационна степен: „Магистър”

Професионалнa квалификация: „Магистър-инженер”

Форма на обучение: Дистанционна

Срок на обучение: 1 (една) година, 2 семестъра

Обучаващи звена: 

 • факултет „Логистика и технологии” от НВУ „В. Левски”;
 • факултет „Геолого-географски” от СУ „Св. Кл. Охридски”.

Език на провеждане: Български/Английски език

Изисквания: Кандидатите трябва да са придобили ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в следните професионални направления:
 • 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки”;
 • 3.7. „Администрация и управление”;
 • 3.8. „Икономика”;
 • 4.4. „Физически науки”;
 • 4.5. „Информатика и компютърни науки”;
 • 4.6. „Физически науки”;
 • 4.6. „Информатика и компютърни науки”;
 • 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”;
 • 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”;
 • 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация”;
 • 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия”;
 • 5.8. „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми”;
 • 5.13. „Общо инженерство”;
 • 6.1. „Растениевъдство”;
 • 6.2. „Растителна защита”;
 • 9.1. „Национална сигурност”;
 • 9.2. „Военно дело”.

Характеристика:

Накратко за програмата

Магистърската програма „ГЕОИНФОРМАЦИОНЕН МЕНДИДЖМЪНТ И ПРИЛОЖЕНИЯ” е насочена към създаването на висококвалифицирани кадри, притежаващи специализирани знания и умения за събирането, обработката, анализа и управлението на различни категории геопространствени данни и информационни ресурси и тяхното ефективно доставяне до различни категории потребители.  Геопространствените данни и информация обективно характеризират обектите и явленията, ситуирани и развиващи се в рамките на географското пространство, като практически засягат всички аспекти на организацията  на обществения живот, определящи за сигурността на обществото и стоят в основата на опазването на околната среда и ефективното използване на ресурсите.

Програмата за обучение е разработена с цел осигуряване на студентите с необходимите специализирани знания, умения, компетенции, които да им позволят да събират, обработват, анализират, управляват и интегрират геопространствени данни и информация, както и да създават специализирани ИТ приложения чрез възможностите на съвременните геоинформационни технологии. Допълнително ще имат и необходимите знания, свързани със стандартите и форматите за обеми на геопространствени данни, както и за ефективно управление на големи масиви от геоданни. 

Какво ще уча?

Обучението протича в 2 семестъра, в които са включени задължителни (първи семестър) и избираеми дисциплини (втори семестър).

Блокът от задължителни дисциплини интегрира тематично-свързани учебни програми, от съществено значение за успешна професионална реализация в областта на управлението на геопространствени данни и информация, както и при разработването на специализирани ГИС базирани приложения за събирането, обработката и анализа на различни по характер и генезис геоинформационни ресурси. Той обединява следните логически-взаимосвързани дисциплини: Основи на геопространствените данни и информация, Базови методи и техники на геопространствения  анализ, Платформи и инфраструктури за пространствени данни, Принципи и методи на организационния мениджмънт, Управление на проекти и др.

Вторият семестър включва избираеми профилиращи дисциплини, насочени към различни области на приложение на географските данни и информация, както и такива, свързани с работата различни категории геоинформационни платформи и технологични решения, на чиято база се извършва управлението на геопространствените данни от различен характер.

Какви знания и умения ще придобия?

Обучаемите, завършили образователната програма придобиват следните нови знания:

 • Да могат да осъществяват процес по търсене, идентифициране и обработка на пространствено реферирани данни и информационни ресурси;
 • Да създават и организират цифрови геопространствени данни, обективно характеризиращи географските обекти и явления;
 • Да синтезират и анализират геопространствени данни и да генерират качествени геоинформационни ресурси за решаването на сложни и комплексни проблеми, свързани с обектите и явленията в географското пространство;
 • Да могат да създават и прилагат комплексни геопространствени модели;
 • Да работят на професионално ниво със съвременни геоинформационни технологии и решения, включително мобилни ГИС, ГНСС, настолни и сървърни ГИС, както и системи за събиране, обработка и анализ на данни, получени чрез дистанционни изследвания.

Обучаемите, завършили образователната програма придобиват следните умения:

 • Да разработват и поддържат интегрирани и мултипотребителски геобази данни;
 • Да проектират и разработват специализирани геоинформационни  решения и приложения, свързани със събирането, обработката, анализа, управлението и споделянето на геопространствени данни и информация;
 • Да осигуряват ефективен достъп до геоинформационни ресурси чрез уеб;
 • Да познават принципите и стандартите за геопространствени данни, както и да са в състояние да осигуряват тяхното ефективно управление, организация и защита;
 • Да провеждат самостоятелна изследователска дейност, да анализират и обобщават съответните изводи, да дават оценки и предложения за ефективното събиране, обработка и анализ на геопространствени данни и информация.

Каква ще е моята реализация?

Завършилите магистърската специалност ще могат да се реализират като:

 • държавни служители на национално, регионално и местно ниво, включително в институции, чиято мисия е свързана със събирането, обработката, анализа, управлението и осигуряването на геоинформационни ресурси и данни – министерства, агенции, областни администрации, общини и др.;
 • специалисти и експерти в частния сектор - в развойни и консултантски фирми и организации, чиито предмет е свързан с геоинформационните технологии и тяхното приложение в  областта на събирането, обработката и анализа на геопространствени данни;
 • специалисти и експерти в неправителствени организации;
 • специалисти и експерти международни институции;
 • изследователи в научни организации;
 • преподаватели в университети и висши учебни заведения.

Какви са възможностите за студентска мобилност?

Лицата, обучаващи се в магистърската програма имат възможност за участие в изходяща мобилност с цел обучение по проект BG05M2OP001-2.016-0003 - „Модернизация на Национален военен университет "В. Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионално направление 5.3 Компютърна и комуникационна техника” по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Мобилността ще се реализира в асоциираните партньори по проекта - Военно-техническата академия, гр. Букурещ и Академията на военновъздушните сили „Анри Коанда“, гр. Брашов, Румъния.

Други възможностив рамките на обучението

Лицата, обучаващи се в магистърската програма имат възможност за безплатно участие в различни студентски клубове, допълнителни обучения по „Предприемачески умения“, „Презентационни умения“, „Дигитална креативност“, кариерни борси, кариерни акселератори, състезания за студентски бизнес идеи в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0003 - „Модернизация на Национален военен университет "В. Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионално направление 5.3 Компютърна и комуникационна техника” по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.