„Геоинформационни технологии при управление на кризи”

Област на висше образование: 5. „Технически науки”

Образователно-квалификационна степен: „Магистър”

Професионалнa квалификация: „Магистър-инженер”

Форма на обучение: Дистанционна

Срок на обучение: 1 (една) година, 2 семестъра

Обучаващи звена: 

 • факултет „Логистика и технологии” от НВУ „В. Левски”;
 • факултет „Геолого-географски” от СУ „Св. Кл. Охридски”.

Език на провеждане: Български/Английски език

Изисквания: Кандидатите трябва да са придобили ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в следните професионални направления:
 • 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки”;
 • 3.7. „Администрация и управление”;
 • 3.8. „Икономика”;
 • 4.4. „Физически науки”;
 • 4.5. „Информатика и компютърни науки”;
 • 4.6. „Физически науки”;
 • 4.6. „Информатика и компютърни науки”;
 • 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”;
 • 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”;
 • 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация”;
 • 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия”;
 • 5.8. „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми”;
 • 5.13. „Общо инженерство”;
 • 6.1. „Растениевъдство”;
 • 6.2. „Растителна защита”;
 • 9.1. „Национална сигурност”;
 • 9.2. „Военно дело”.

Характеристика:

Накратко за програмата

Програмата за обучение е създадена за осигуряване на обучаемите на знания, умения, компетенции, които да им позволят да анализират и оценяват извънредни (кризисни) ситуации, на основата на опозната картина на геопространството, да оценяват риска и да извършват превантивна дейност, да планират и координират дейността на единната спасителна система, да извършват ситуационен анализ и да решават комплексни проблеми в областта на управлението при кризи и защита от бедствия с помощта на съвременните компютърни технологии и резултатите от новаторска дейност.
Обучението е насочено за реализиране концепцията за оптимално хармонизиране подготовката на студента с цел получаване на базова компетентност, знания и умения в областта на аварийно-спасителните, възстановителни технологии и ресурси за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

Какво ще уча?

Обучението протича в 2 семестъра, в които са включени задължителни (първи семестър) и избираеми дисциплини (втори семестър).

Блокът от задължителни дисциплини интегрира тематично-свързани учебни програми от съществено значение за успешна професионална реализация в областта на управлението на кризисни ситуации на основата на съвременните геоинформационни технологии, геопространствени данни и информация. По-конкретно тук се включват следните логически-взаимосвързани дисциплини: Основи на геоинформатиката, Информационни системи за подпомагане вземането на решения, Методи на дистанционните изследвания, Оценка на риска и управление при кризи/конфликти, Геопространствено осигуряване на евакуацията и превантивните мероприятия, Геодемографска основа на оценката на заплахата и риска за населението и природни рискове и бедствия и др.

Вторият семестър включва една задължителна и избираеми профилиращи дисциплини, насочени към различни области на приложение на геоинформационните технологии при управлението на кризисни събития и явления.

Какви знания и умения ще придобия?

Обучаемите, завършили образователната програма придобиват следните нови знания:

 • Да демонстрират разбиране по основни въпроси и дебати, свързани с теорията и практиките за намаляване на риска от бедствия. Да показват запознаване с различни теоретични подходи, практически проблеми и оценка на многообразието от политики на международно и национално ниво, включително Рамката на Сендай за намаляване на риска от бедствия и целите за устойчиво развитие.
 • Да притежават знания за международните хуманитарни рамки, стандарти, принципи и кодекси за поведение;
 • Да представят знания, основани на научните изследвания и цялостно разбиране на трите взаимосвързани процеса на управление на риска от бедствия (намаляване на риска от бедствия, реакция при извънредни ситуации и възстановяване след бедствия), както и идентифициране на научните предизвикателства в тези области;
 • Да демонстрират задълбочени познания за сложната взаимовръзка на заинтересованите страни в контекста на развиващата се област на управление на риска от бедствия;
 • Да знаят методологията за добиването на геоинформационни данни, тяхната обработка, представяне и визуализиране;
 • Да познават основите на геомоделирането и разработване на геобаза данни;
 • Да използват геоинформационните анализи в процеса на вземане на решение;
 • Да разбират сложността на уязвимостта при бедствия и демонстриране на способността да я свързват с проблемите на здравето, социално-икономическите, политическите, физическите и екологичните уязвимости;
 • Критично да свързват разбирането на теориите и практиките за управление на риска от бедствия с политическия, социалния, икономическия и културния контекст на бедствията.

Обучаемите, завършили образователната програма придобиват следните умения:

 • Да прилагат подходящи методологии за изследване на теоретичните и практическите въпроси в управлението на риска от бедствия;
 • Да идентифицират, анализират и оценяват рисковия капацитет и уязвимости и да предлага подходящи интервенции, основани на доказателства;
 • Да прилагат и извършват мониторинг на интегрирани дейности за намаляване на риска от бедствия, реакции при извънредни ситуации и възстановяване след бедствия;
 • Да оценяват важността на параметрите на околната среда, да ги представят в геопространствена среда и да следи за критичните им стойности;
 • Да оценяват риска и заплахата за населението и критичната инфраструктура и да предлагат адекватни мерки за превенция;
 • Да познават възможностите на техническите средства за добиване на геопространствена информация;
 • Да извличат геоданни от предварително разработени модели и бази данни;
 • Да съобщават академични заключения на интердисциплинарна аудитория;
 • Ефективно да общуват със засегнатото население и други заинтересовани страни в планирането на операциите за управление на риска от бедствия.

Възможности за професионална реализация

 • държавни служители на национално ниво – ГД „Противопожарна безопасност и защита на населението” и РД „Противопожарна безопасност и защита на населението” - МВР и др. министерства;
 • в областна и общинска администрация;
 • в неправителствени организации;
 • в държавни и частни фирми, занимаващи се с: (а) създаване и поддържане на бази от пространствени данни; (б) консултантска дейност в областта на геоинформационните технологии;
 • квалифицирани специалисти в научноизследователски, проектантски и консултативни центрове, агенции за проучване на общественото мнение;
 • международни институции;
 • преподаватели в университети и колежи.

Възможности за студентска мобилност

Лицата, обучаващи се в магистърската програма имат възможност за участие в изходяща мобилност с цел обучение по проект BG05M2OP001-2.016-0003 - „Модернизация на Национален военен университет "В. Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионално направление 5.3 Компютърна и комуникационна техника” по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Мобилността ще се реализира в асоциираните партньори по проекта - Военно-техническата академия, гр. Букурещ и Академията на военновъздушните сили „Анри Коанда“, гр. Брашов, Румъния.

Други възможности в рамките на обучението

Лицата, обучаващи се в магистърската програма имат възможност за безплатно участие в различни студентски клубове, допълнителни обучения по „Предприемачески умения“, „Презентационни умения“, „Дигитална креативност“, кариерни борси, кариерни акселератори, състезания за студентски бизнес идеи в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0003 - „Модернизация на Национален военен университет "В. Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионално направление 5.3 Компютърна и комуникационна техника” по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.