„Индустриален мениджмънт”

Област на висше образование: Технически науки

Снимка
Транспортен мениджмънт

Образователно-квалификационна степен: „Магистър”

Професионалнa квалификация: „Магистър-инженер”

Форма на обучение: Задочна и Дистанционна

Срок на обучение: от 1 до 2 години (от 2 до 4 семестъра)

Обучаващи звена: 

 • факултет „Логистика и технологии” от НВУ „В. Левски”;

Език на провеждане: Български език

Изисквания: 
 • за срок на обучение 1 година (2 семестъра) - кандидатите да притежават ОКС „бакалавър” от специалност „Индустриален мениджмънт”;
 • за срок на обучение 1,5 години (3 семестъра) - кандидатите да притежават ОКС „бакалавър” от област на висшето образование „Технически науки”;
 • за срок на обучение 2 години (4 семестъра) - кандидатите да притежават ОКС „бакалавър” или ОКС „професионален бакалавър” в област на висшето образование „Технически науки”.

Характеристика:

Индустриален мениджмънт
    Рекламна брошура

Специалността отразява съвременните тенденции в световната практика на висшето образование, свързани с една от най-търсените професии - тази на инженер-мениджъра. Целта е да се изгради нов тип ръководители, съчетаващи знания и умения в петте главни функции на всяка система за управление: маркетинг, иновации, финанси, производство и персонал, който да е в състояние да:

 • да провежда ефективна логистична политика и да проектира логистични системи насочени и съобразени с потребителя;
 • да организира изпълнението на експлоатацията на технически системи и обекти в предприятия и фирми от средният и малкият бизнес;
 • да извършва консултантска и експертна дейност в областта на управлението на технологични-производствени процеси;
 • да участва в разработването на научни изследвания и проекти;

Професионална реализация

 • инженер-мениджър на различни управленски нива;
 • инженер-мениджър по ресурсите;
 • инженер-мениджър по логистиката;
 • инженер-мениджър по маркетинг;
 • инженер-мениджър по дистрибуция;
 • инженер-финансов мениджър;

Изучавани дисциплини:

Снимка
Проектно управление
 • Модул „Задължителни дисциплини“ включва Управление на човешки ресурси, Компютърен инженерен анализ, Анализ и регулиране на технически процеси, Количествени методи в управлението, Финансово управление на предприятието, Управление на съвременни производствени системи, Управление на проекти
 • Модул „Избираеми дисциплини“ включва Анализ на експериментални данни, Симулационно моделиране.
 • Модул „Факултативни дисциплини“ включва Управление на качеството, Теория, анализ и оценка на риска.
 • Стаж.

За срок на обучение – 1,5 години (3 семестъра) допълнително се изучават дисциплините: Теория на вероятностите и математическа статистика; Стопанска логистика; Регулираща и управляваща техника; Основи на управлението; Технически средства за автоматизация.

За срок на обучение – 2 години (4 семестъра) допълнително се изучават дисциплините: Висша математика, Металознание, Основи на конструирането, Механика, Механика на машините.

Обучаемите, завършили образователната програма придобиват нови знания:

 • за проектиране, организация и управление на технологични процеси;
 • за основните методи за вземане на решения при управление на ресурсите и технологиите;
 • за теоретичните основи за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандартите от серията EN ISO 9001.
 • за анализиране финансовото състояние на предприятието и вземане на обосновани управленски решения;
 • за прилагане на класически и компютърни инженерни методи за анализ и проектиране на технически изделия;
 • по фундаменталните икономически дисциплини;
 • за теорията на стопанското управление, финансите, иновационната политика на фирмата;
 • за организацията на счетоводния процес;
 • по маркетинговата политика на бизнес организациите;
 • за управлението на снабдяването и складовото стопанство;
 • за управлението на запасите;
 • за управлението на операциите в логистика;
 • за правилата на бизнес-комуникацията в логистиката.

Обучаемите, завършили образователната програма са с изградени нови способности:

 • да организират ефективното функциониране на логистичните системи;
 • ефективно да управляват материални, човешки и информационни ресурси;
 • да работят със софтуер за обработка и анализ на данни, инженерни разчети и проектиране;
 • да умеят да проектират логистични системи;
 • да планират потребността от материални ресурси, разходите по тяхното придобиване, транспортиране и съхранение;
 • да ползват съвременни информационни технологии и да ги прилагат в дейността си;
 • да ръководят прогнозирането, планирането и оптимизирането на запасите и свързаните с тях процеси по складиране и транспортиране.

По заявка се издава европейско дипломно приложение.