„Изкуствен интелект”

Област на висше образование: 5. „Технически науки”

Образователно-квалификационна степен: „Магистър”

Професионалнa квалификация: „Компютърен инженер – експерт по изкуствен интелект”

Форма на обучение: Дистанционна

Срок на обучение: 1 (една) година, 2 семестъра

Обучаващи звена: 

 • факултет „Артилерия, ПВО и КИС” от НВУ „В. Левски”;
 • факултет „Геолого-географски” от СУ „Св. Кл. Охридски”.

Език на провеждане: Български/Английски език

Изисквания: Кандидатите трябва да са придобили ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в следните професионални направления:
 • 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”;
 • 5.2. „Електроника, електротехника и автоматика”;
 • 4.6. „Информатика и компютърни науки”.

Характеристика:

Основна цел на обучението е подготовка на висококвалифицирани компютърни инженери, притежаващи ключови компетенции в областта на изкуствения интелект

Какво ще уча?

Обучението на експертите по изкуствен интелект е структурирано в задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. В задължителните дисциплини се изучават фундаменталната теория за изкуствения интелект – невронни мрежи, размита логика, еволюционни и генетични алгоритми, както и тяхното приложение в практиката в областта на програмиране на системи с изкуствен интелект, извличане на знания от данни, компютърно зрение, компютърна лингвистика. Избираемите дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности по специалността. Изучават се машинно обучение и самообучение, дълбоко структурирано обучение, роботизирани системи с изкуствен интелект, приложение на изкуствен интелект в практиката. За факултативно изучаване са предвидени правните нормите и етичните аспекти на изкуствения интелект.

Какви знания и умения ще придобия?

В резултат на обучението си студентите по специалност „Изкуствен интелект” в магистърска степен придобиват познания в областта на:

 • съвременните информационни системи и технологии;
 • теоретичните основи на изкуствения интелект;
 • програмните езици за създаване на приложения с използване на теоретичните концепции и алгоритми, свързани с изкуствения интелект;
 • основни методи, подходи и средства за осигуряване на сетивност и комуникативност на компютърните системи, по отношение на разпознаване на изображения и компютърни зрение, разпознаване на звуци и анализ на речта;
 • методи за обучение и самообучение на компютърни системи с изкуствен интелект;
 • възможностите за реализация на роботизирани системи с използване на изкуствен интелект;
 • практическо приложение на системи с изкуствения интелект в различни сфери от практиката.

Възможности за реализация

Завършилите специалност „Изкуствен интелект” компютърни инженери имат широкопрофилна, интердисциплинарна професионална подготовка, която им позволява да се реализират като изпълнителски и ръководни кадри в производствени и непроизводствени сфери като:

 • системни и приложни разработчици на специфични апаратно-програмни продукти за анализ и реализация на изкуствен интелект;
 • компютърни инженери при внедряване и експлоатация на компютърни системи, комплекси и мрежи с използване на изкуствен интелект;
 • специалисти в работни групи за създаване, верификация и внедряване на математически и програмни модели на системи с изкуствен интелект;
 • специалисти в екипи за организация и управление на процесите на разработка, внедряване и експлоатация на системи с изкуствен интелект.

В съответствие с националната класификация на професиите и длъжностите, могат да се реализират в следните направления:

 • компютърни инженери;
 • експерти по изкуствен интелект;
 • софтуерни разработчици на приложения с изкуствен интелект;
 • анализатори на приложения с изкуствен интелект;
 • специалисти по приложна реализация на системи и инженерни приложения с изкуствен интелект в практиката.

Възможности за студентска мобилност

Лицата, обучаващи се в магистърската програма имат възможност за участие в изходяща мобилност с цел обучение по проект BG05M2OP001-2.016-0003 - „Модернизация на Национален военен университет "В. Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионално направление 5.3 Компютърна и комуникационна техника” по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Мобилността ще се реализира в асоциираните партньори по проекта - Военно-техническата академия, гр. Букурещ, Румъния.

Други възможности в рамките на обучението

Лицата, обучаващи се в магистърската програма имат възможност за безплатно участие в различни студентски клубове, допълнителни обучения по „Предприемачески умения“, „Презентационни умения“, „Дигитална креативност“, „Комуникационни технологии в сигурността“, кариерни борси, кариерни акселератори, състезания за студентски бизнес идеи в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0003 - „Модернизация на Национален военен университет "В. Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионално направление 5.3 „Компютърна и комуникационна техника” по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.