„Компютърни технологии за проектиране”

Област на висше образование: 

Образователно-квалификационна степен: „Магистър”

Професионалнa квалификация: „Компютърен инженер”

Форма на обучение: Задочна

Срок на обучение:  1 годинa (2 семестъра) за специалисти или 2 години (4 семестъра) за неспециалисти

Обучаващи звена: 

 • факултет „Артилерия, ПВО и КИС” от НВУ „В. Левски”.;

Език на провеждане: Български език

Изисквания за специалисти: Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“ или „МАГИСТЪР“ в професионални направления 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“, 5.2 „Електроника, електротехника и автоматика“, 4.6 „Информатика и компютърни науки“, 5.1 „Машинно инженерство“, 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“ и 5.13 „Общо инженерство“ с успех от дипломата не по-нисък от добър.
 
Изисквания за неспециалисти:
андидатите да притежават образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“ или „МАГИСТЪР“ в професионални направления, различни от 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“, 5.2 „Електроника, електротехника и автоматика“, 4.6 „Информатика и компютърни науки“, 5.1 „Машинно инженерство“, 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“ и 5.13 „Общо инженерство“ с успех от дипломата не по-нисък от добър.
 

Характеристика:

Обучение за специалисти:

В учебния план са включени 9 дисциплини, всяка от които е с форма на контрол семестриален изпит. Обучението завършва със защита на дипломна работа. Общо за курса на обучение кредитите са 72, от които 15 за разработване и защита на дипломен проект. Завършилите успешно специалността „Компютърни технологии за проектиране” получават диплома за придобита ОКС „магистър” с професионална квалификация - „Компютърен инженер”. При писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

Обучение за специалисти:

В учебния план са включени 19 дисциплини, всяка от които е с форма на контрол семестриален изпит. Обучението завършва със защита на дипломна работа. Общо за курса на обучение кредитите са 132, от които 15 за разработване и защита на дипломен проект. Завършилите успешно специалността „Компютърни технологии за проектиране“ получават диплома за придобита ОКС „Магистър“ с професионална квалификация – „Компютърен инженер“. При лично писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

Особености на обучението:

 • Акцентиране върху задълбочена фундаментална подготовка в областта на компютърните науки, позволяващо гъвкава адаптация на обучаемите към изменящите се потребности на външната среда;
 • Интегриране на образованието с науката и бизнеса, използване на иновационни технологии за обучение, включване на научни и практически задачи в учебния процес, осигуряване на практическа подготовка в подходящи фирми и институции;
 • Съответствие със световните тенденции за многостепенен образователен модел: бакалавър - магистър - доктор;
 • Изучаване на специализирани програмни продукти;
 • Концепцията за обучение е съобразена с препоръките на световната компютърна общност за подготовка в областта на компютърното инженерство, описани в документа Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Engineering (CCCE - Final Report) на организациите Computer Society на IEEE и Association for Computing Machinery.

Области на реализация

В съответствие с националната класификация на професиите и длъжностите завършилите специалност „Компютърни технологии за проектиране“ могат да се реализират на следните длъжности:

 • Специалист, приложно програмиране;
 • Програмист, системи за управление на бизнеса;
 • Инженер-проектант;
 • Инженер-конструктор;
 • Инженер по автоматизация на производството;
 • Инженер по производствена ефективност;
 • Инженер по индустриални машини и системи;
 • Инженер по инструментална екипировка;
 • Инженер по специално въоръжение и техника;
 • Дизайнер във всички отрасли на индустрията;
 • Други длъжности, съответстващи на подготовката им.