„Компютърно моделиране в индустрията” - за неспециалисти

Област на висше образование: 5. „Технически науки”

Образователно-квалификационна степен: „Магистър”

Професионалнa квалификация: „Инженер”

Форма на обучение: Задочна

Срок на обучение:  2 (две) години, 4 семестъра

Обучаващи звена: 

 • факултет „Артилерия, ПВО и КИС” от НВУ „В. Левски”.;

Език на провеждане: Български език

Изисквания: Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“ или „МАГИСТЪР“ в професионални области, различни от 5.Технически науки с успех от дипломата не по-нисък от добър.
Приемът се извършва чрез конкурс по документи.

Характеристика:

Обучение

В учебния план на специалността са включени 21 дисциплини, всяка от които е с форма на контрол семестриален изпит. Обучението завършва със защита на дипломна работа. Общо за курса на обучение кредитите са 135, от които 15 за разработване и защита на дипломен проект. Завършилите успешно специалността „Компютърно моделиране в индустрията“ получават диплома за придобита ОКС „Магистър“ с професионална квалификация – „Инженер“. При писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

Отличителни особености на използваните образователни технологии:

 •  акцентиране върху задълбочена фундаментална подготовка в областта на компютърните науки, позволяващо гъвкава адаптация на обучаемите към изменящите се потребности на външната среда;
 • интегриране на образованието с науката и бизнеса, използване на иновационни технологии за обучение, включване на научни и практически задачи в учебния процес, осигуряване на практическа подготовка в подходящи фирми и институции;
 •  съответствие със световните тенденции за многостепенен образователен модел: бакалавър – магистър – доктор;
 • изучаване на специализирани програмни продукти;

Реализация

 В съответствие с националната класификация на професиите и длъжностите завършилите специалност „Компютърни технологии за проектиране“ могат да се реализират на следните длъжности:

 • проектант на машиностроителни изделия, възли и съоръжения в индустрията;
 •  конструктор на машиностроителни изделия, възли и съоръжения;
 • сервизен и маркетингов специалист по техническото обслужване на индустриални изделия;
 • специалист в работни групи за създаване, верификация и внедряване на приложни програмни модели за проектиране на индустриални изделия;
 • специалист в екипи за организация и управление на процесите на разработка, внедряване и експлоатация;
 • Други длъжности, съответстващи на подготовката им.