„Компютърно проектиране на изделия със специално предназначение”

Област на висше образование: 5. „Технически науки”

Образователно-квалификационна степен: „Магистър”

Професионалнa квалификация: „Инженер, проектиране на изделия със специално предназначение“

Форма на обучение: Задочна

Срок на обучение: 1 (една) годинa, 2 (два) семестъра за специалисти или  2 (две) години, 4 семестъра за неспециалисти

Обучаващи звена: 

 • факултет „Артилерия, ПВО и КИС” от НВУ „В. Левски”.;

Език на провеждане: Български език

Изисквания за специалисти: Изисквания: Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“ или „МАГИСТЪР“ в професионални направления 5.1 "Машинно инженерство", 5.5 "Транспорт, корабоплаване и авиация" и 5.13 "Общо инженерство" с успех от дипломата не по-нисък от добър.

Изисквания за неспециалисти: Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“ или „МАГИСТЪР“ в професионални направления, различни от 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“, 5.2 „Електроника, електротехника и автоматика“, 4.6 „Информатика и компютърни науки“, 5.1 „Машинно инженерство“, 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“ и 5.13 „Общо инженерство“ с успех от дипломата не по-нисък от добър.

Приемът се извършва чрез конкурс по документи.
 

Характеристика:

 

Обучение за специалисти:

В учебния план на специалността са включени 9 дисциплини, всяка от които е с форма на контрол семестриален изпит. Обучението завършва със защита на дипломна работа. Общо за курса на обучение кредитите са 60, от които 15 за разработване и защита на дипломен проект. Завършилите успешно специалността „Компютърно проектиране на изделия със специално предназначение“ получават диплома за придобита ОКС „Магистър“ с професионална квалификация – „Инженер, проектиране на изделия със специално предназначение“. При писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение. европейско дипломно приложение.

Обучение за неспециалисти:

В учебния план на специалността са включени 16 дисциплини, всяка от които е с форма на контрол семестриален изпит. Обучението завършва със защита на дипломна работа. Общо за курса на обучение кредитите са 120, от които 15 за разработване и защита на дипломен проект. Завършилите успешно специалността „Компютърно проектиране на изделия със специално предназначение“ получават диплома за придобита ОКС „Магистър“ с професионална квалификация – „Инженер, проектиране на изделия със специално предназначение“. При писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

Отличителни особености на използваните образователни технологии:

 •  акцентиране върху задълбочена фундаментална подготовка в областта на компютърните науки, позволяващо гъвкава адаптация на обучаемите към изменящите се потребности на външната среда;
 • интегриране на образованието с науката и бизнеса, използване на иновационни технологии за обучение, включване на научни и практически задачи в учебния процес, осигуряване на практическа подготовка в подходящи фирми и институции;
 •  съответствие със световните тенденции за многостепенен образователен модел: бакалавър – магистър – доктор;
 • изучаване на специализирани програмни продукти;

Реализация

 В съответствие с националната класификация на професиите и длъжностите завършилите специалност „Компютърно проектиране на изделия със специално предназначение“ могат да се реализират на следните длъжности:

 • проектант на машиностроителни изделия, възли и съоръжения със специализирано предназначение;
 •  конструктор на машиностроителни изделия, възли и съоръжения със специализирано предназначение;
 •  сервизен и маркетингов специалист по техническото обслужване на изделия със специално предназначение;
 •  специалист в работни групи за създаване, верификация и внедряване на приложни програмни модели за проектиране на изделия със специално предназначение;
 •  специалист в екипи за организация и управление на процесите на разработка, внедряване и експлоатация на изделия със специално предназначение
 • други длъжности, съответстващи на подготовката им.