„Комуникационна техника и технологии”

Област на висше образование: 

Образователно-квалификационна степен: „Магистър”

Професионалнa квалификация: „Инженер по комуникации”

Форма на обучение: Задочна

Срок на обучение: 1 година (2 семестъра) за специалисти или  2 (две) години, 4 семестъра за неспециалисти

Обучаващи звена: 

  • факултет „Артилерия, ПВО и КИС” от НВУ „В. Левски”.;

Език на провеждане: Български език

Изисквания за специалисти: Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“ или „МАГИСТЪР“ в професионални направления 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“ и 5.2. „Електроника, електротехника и автоматика“ с успех от дипломата не по-нисък от добър. Приемът се извършва чрез конкурс по документи.
Изисквания за неспециалисти: Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“ или „МАГИСТЪР“ в професионални направления, различни от 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“ и 5.2. „Електроника, електротехника и автоматика“ с успех от дипломата не по-нисък от добър.
 

Характеристика:

Обучение за специалисти:

В учебния план са включени 10 дисциплини, всяка от които завършва с форма на контрол семестриален изпит. Обучението завършва със защита на дипломна работа. Общо за курса на обучение кредитите са 75, от които 15 за защита на дипломна работа. При завършване на обучението по специалност „Комуникационна техника и технологии“ се издава диплома за придобита ОКС „Магистър“ с професионална квалификация „Инженер по комуникации“. При писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

Обучение за неспециалисти:

В учебния план са включени 20 дисциплини, всяка от които завършва с форма на контрол семестриален изпит. Обучението завършва със защита на дипломна работа. Общо за курса на обучение кредитите са 135, от които 15 за защита на дипломна работа. Завършилите успешно специалността „Комуникационна техника и технологии“ се издава диплома за придобита ОКС „Магистър“ с професионална квалификация „Инженер по комуникации“. При лично писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

Особености на обучението:

  • Изучаване на принципите при изграждането на клетъчни и мобилни комуникационни системи, предаването на глас, данни и видеоизображения, компютърните комуникации и принципи на адаптивната маршрутизация в тях;
  • Проектиране, конструиране, технология и производство на радиоелектронни модули, устройства и системи за телекомуникациите, радио- и телевизионно разпръскване;
  • Проектиране, конструиране и програмно осигуряване на компютъризирани средства за управление на телекомуникации, мултимедийни и радиоохранителни системи, кабелни и сателитни комуникационни съоръжения;
  • Експлоатация и поддържане на комуникационни съоръжения, средства за връзка със стационарни и подвижни обекти и специализирано технологично оборудване;
  • Изучават се видовете модулации и произтичащите от тях особености при изграждането на различните технически устройства (преносна сграда, мултиплекси, средства за защита на информацията, периферия и др.);
  • Концепцията за обучение е съобразена с основните положения в съвременните комуникационни и информационни системи, с различните стандартизационни споразумения в НАТО и ЕС.

Области на реализация

В съответствие с националната класификация на професиите и длъжностите завършилите специалност „Комуникационна техника и технологии“ инженери могат да се реализират като инженери в областта на съвременните радио- и телевизионни приемо-предавателни устройства, радиорелейни, кабелни, сателитни и мултимедийни комуникационни системи, в системи за комуникация с общо и специализирано предназначение.