„Комуникационни технологии в сигурността”

Област на висше образование: 5. „Технически науки”

Образователно-квалификационна степен: „Магистър”

Професионалнa квалификация: „Магистър-инженер”

Форма на обучение: Дистанционна

Срок на обучение: 1 (една) година, 2 семестъра

Обучаващи звена: 

  • факултет „Логистика и технологии” от НВУ „В. Левски”;
  • факултет „Геолого-географски” от СУ „Св. Кл. Охридски”.

Език на провеждане: Български/Английски език

Изисквания: Кандидатите трябва да са придобили ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в следните професионални направления:
  • 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”.
  • 4.1. „Физически науки”;
  • 4.6. „Информатика и компютърни науки”;

Характеристика:

Накратко за програмата:

Програмата подготвя експерти по телекомуникации, експерти по съвременни комуникационни технологии, приложими в областта на сигурността. Те трябва да бъдат творчески личности, способни да решават нетрадиционни проблеми в условията на среда с висока динамика и неопределеност.

Какво ще уча?

Обучението на експертите по телекомуникации е структурирано в задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. В задължителните дисциплини се изучава фундаменталната тематика за мобилните комуникационни системи, използвани в сферата на сигурността, стандартите и протоколите за мрежова сигурност, IP комуникациите и софтуерните телефонни централи, киберсигурността, комуникационните и информационни системи използвани в сигурността и отбраната. Изучават се и мултиплексните технологии в системите със специално предназначение и надеждността, контролът и одитирането на сигурността на комуникационните системи.

Избираемите дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности по специалността. Изучават се сензорните мрежи и обработката на сигнали, интернет на нещата (IoT), кодиране в комуникационните системи и облачни технологии.

Чрез факултативните дисциплини се получават знания и умения в областта на геоинформационното осигуряване на комуникациите и вероятности, статистика и теория на информацията.

Какви знания и умения ще придобия?

Знанията, коитo ще се получат са насочени към областите на мобилните комуникационни системи, IP комуникациите, мрежовата сигурност, софтуерните телефонни централи, киберсигурността, мултиплексните технологии и контрола на сигурността на комуникационните системи.

Ще се формират умения за работа с комуникационни и информационни системи използвани в сигурността и отбраната, за експлоатация и поддържане на цифрови комуникационни системи, както и за решаване на проблеми в условията на неопределеност.

Възможности за професионална реализация

Професионалната им реализация ще бъде в областта на комуникационните и информационните технологии, използвани в структурите на Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи и държавната и общинска администрация.

Възможности за студентска мобилност

Лицата, обучаващи се в магистърската програма имат възможност за участие в изходяща мобилност с цел обучение по проект BG05M2OP001-2.016-0003 - „Модернизация на Национален военен университет "В. Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионално направление 5.3 Компютърна и комуникационна техника” по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Мобилността ще се реализира в асоциираните партньори по проекта - Военно-техническата академия, гр. Букурещ и Академията на военновъздушните сили „Анри Коанда“, гр. Брашов, Румъния.

Други възможности в рамките на обучението

Лицата, обучаващи се в магистърската програма имат възможност за безплатно участие в различни студентски клубове, допълнителни обучения по „Предприемачески умения“, „Презентационни умения“, „Дигитална креативност“, кариерни борси, кариерни акселератори, състезания за студентски бизнес идеи в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0003 - „Модернизация на Национален военен университет "В. Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионално направление 5.3 Компютърна и комуникационна техника” по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.