„Корпоративна сигурност“

Област на висше образование: 5. „Технически науки”

Образователно-квалификационна степен: „Магистър”

Професионалнa квалификация: „Магистър”

Форма на обучение: Дистанционна

Срок на обучение: 1 (една) година, 2 семестъра

Обучаващи звена: 

  • факултет „Логистика и технологии” от НВУ „В. Левски”;
  • факултет факултет „Технически” от ЮЗУ „Н. Рилски”.

Език на провеждане: Български/Английски език

Изисквания: Кандидатите трябва да са придобили ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в следните професионални направления:
  • 3.7. „Администрация и управление”;
  • 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”.

Характеристика:

За програмата

Обучението по магистърска програма „Корпоративна сигурност“ е с интердисциплинарна насоченост и цели постигане на профилна специализация в областта на корпоративната сигурност и информационното й обслужване.

Цел

Целта на магистърска програма „Корпоративна сигурност“ е да се придобият знания, умения и компетентности, свързани с постигане на качествена и ефективна сигурност в бизнес и публичната сфери. Обучението се основава на интердисциплинарния подход, наложен от практическата необходимост за компетенции не само в сферата на сигурността и спецификите на нейното приложение в бизнес и публичната сфери, но и информационното обслужване на тези процеси, основано на съвременните информационни технологии и системи.

Знания и умения

Обучаемите в магистърска програма „корпоративна сигурност“ придобиват нови знания за: управлението и организацията на корпоративната сигурност; финансовия мениджмънт и логистиката на корпоративната сигурност; управлението на конфликти и кризи; концептуалните основи на превенцията и противодействието на корупцията; концептуални основи на информационната и мрежовата сигурност и сигурността на облачно базираните платформи; интернет архитектура и протоколи; криптография; киберсигурност на индустриални контролни системи и други.

Завършилите магистърска програма „Корпоративна сигурност“ следва да притежават умения за: дефиниране на нуждите на потребителите и постигане на ефективна и качествена сигурност в организациите; анализ на ключовите фактори за успешна корпоративна сигурност; финансово осигуряване и логистика на корпоративната сигурност;  планиране, разработване и изпълнение на проекти за корпоративна сигурност; ефективно управление на кризисни и конфликтни ситуации; практическо приложение на информационните технологии и системи за анализ и оптимизиране на системите за корпоративна сигурност и други.

Възможности за реализация

Завършилите магистърска програма „Корпоративна сигурност“ могат да се реализират като: ръководители по проблемите на сигурността в различни отдели - правни, търговски, технически; експерти по проблемите на сигурността в различни отдели - правни, търговски, технически; консултанти по корпоративната сигулност; доставчиците на услуги, свързани със сигурността – информационна сигурност, банкова сигурност и други; в специализирани структури за сигурност, управлението на сигурността на организации от различни сфери, охранителния бизнес, пазарните анализи, държавните агенции, свързани със сигурността, сътрудничеството между публичния и частния сектор, различни стопански сектори и в организации от публичната сфера и други.

Възможности за студентска мобилност

Лицата, обучаващи се в магистърската програма имат възможност за участие в изходяща мобилност с цел обучение по проект BG05M2OP001-2.016-0005 - „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски”- гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника,  4.4 Науки за земята и 3.7. Администрация и управление” по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж “. Мобилността ще се реализира в асоциираните партньори по проекта - Академия за сухопътни войски "Николае Балческу", гр. Сибиу, Университет “Спиру Харет”, гр.Букурещ и Технически университет по строително инженерство – гр. Букурещ, Румъния.

Други възможности в рамките на обучението

Лицата, обучаващи се в магистърската програма имат възможност за безплатно участие в различни студентски клубове, допълнителни обучения по „Предприемачески умения“, „Презентационни умения“, „Дигитална креативност“, кариерни борси, кариерни акселератори, състезания за студентски бизнес идеи в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0005 - „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски”- гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионални направления 5.3. Комуникационна и компютърна техника,  4.4. Науки за земята и 3.7. Администрация и управление”, по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.