„Национална и регионална сигурност” - Управление на кризи

Област на висше образование: „Сигурност и отбрана”

Образователно-квалификационна степен: „Магистър”

Професионалнa квалификация: „Магистър по национална и регионална сигурност”

Специализация: Управление на кризи

Форма на обучение: Задочна и дистанционна

Срок на обучение: 1,5 години (3 семестъра)

Обучаващи звена: 

 • факултет „Сигурност и отбрана" от НВУ „В. Левски”;

Език на провеждане: Български

Изисквания: Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” от областите на висшето образование.

Характеристика:

1. Насоченост на изграждане на випускника и изпълнявани функции.

Магистърската програма по специалността „Национална и регионална сигурност” предвижда обучение за придобиване на висше образование в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Национална сигурност”.

Учебният план по специалността „Национална и регионална сигурност” е с общ хорариум 900 учебни часа, от които 10 % присъствени (три семестъра по 30 часа). Учебните дисциплини са обособени в задължителен, избираем и факултативен блок.

През периода на обучение се изучават 18 учебни дисциплини. Обучението завършва с полагане на държавен изпит. В края на всеки семестър се натрупват по 30 образователни, плюс 15 за полагане на държавен изпит - всичко 105 кредита.

При завършване на обучението по специалността „Национална и регионална сигурност” се издава диплом за завършена ОКС ’’магистър” с професионална реализация „магистър по национална и регионална сигурност”.

При подаване на заявление по образец, на обучаемите се издава европейско дипломно приложение.

Изучавани учебни дисциплини: „Основи на националната сигурност”, „Основи на държавата, правото и гражданско-военни отношения”, „Международни и регионални системи за сигурност”, „Логистика на сигурността и управление на ресурси”, „Военни теории, концепции и стратегии”, „Концепции и доктрини за национална сигурност”, „Отбранително-мобилизационна подготовка на населението”, „Външна политика, военна дипломация и протокол”, „Рискове и заплахи за националната сигурност”, „Технологична сигурност при критични ситуации”, „Терминология на сигурността”, „Корупция и антикорупция“, „Управление на кризи“, „Евакуация от райони и обекти“, „Тероризъм и антитероризъм“, „Спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи”, „Психология и сигурност“, „Психология на лидерството в екстремални ситуации“, „Психология на кризиса“.

 • Завършилите специалността: ’Национална и регионална сигурност” се подготвят интелектуално, нравствено, професионално и лидерски за реализация като граждани и специалисти по въпросите на националната сигурност.

В резултат на обучението си те придобиват образователно-квалификационна степен „магистър” от професионално направление „Национална сигурност” в областта на висшето образование „Сигурност и отбрана”.

 • Завършилите се подготвят да изпълняват задълженията като организатори и ръководители в държавните и местните структури на администрацията и сигурността, както и в международните и съюзните органи за колективна сигурност.

2. Професионална реализация.

След завършване на курса на обучението магистрите могат да заемат длъжности в различни сфери на обществения живот :

 • в системата за сигурност в държавната администрация и местната власт;

 • в структурите на сигурността в други учреждения;

 • участие в научни изследвания и проекти, свързани със сигурността на държавната и местната власт;

 • в държавните институции и неправителствени организации като консултанти и експерти;

 • в областта на образованието и други сфери на социалнополитическия живот.

3. Випускникът трябва да има ключови компетенции:

3.1.Нови знания:

 • теоретичните основи на националната сигурност;

 • геополитическите аспекти на сигурността;

 • основите на държавното и международно право;

 • основните философски и политологични категории;

 • концепциите и доктрините за националната сигурност;

 • структурата и организацията на националните, регионалните международните системи за сигурност;

 • основните теории за войната и военни стратегии;

 • източниците и субектите на конфликти, глобалните, националните и регионалните предизвикателства към сигурността;

 • причините за възникване на асиметрични заплахи към сигурността и методите за борба с тероризма;

 • основните принципи, методи и средства за управление;

 • управлението на човешки, финансови, материални и информационни ресурси;

3.2. Изградени нови способности:

 • да умеят да прогнозират и оценяват условията за възникване на кризи и конфликти;

 • да мислят творчески и критично, обективно и достоверно да анализират потенциалните рискове и заплахи;

 • да прилагат правната и нормативна уредба в областта на националната и регионалната сигурност;

 • да умеят обективно да анализират социалните, икономическите и политическите процеси в обществото;

 • да владеят нормите на естетическото поведение и протокол;

 • да владеят международната терминология по сигурността и отбраната;

 • да прилагат лидерски умения в екстремални ситуации;

 • ефективно да управляват материални и човешки ресурси;

 • успешно да работят в екип и в нееднородна среда, включваща както граждански, така и военни организации;

 • да ползват съвременните информационни технологии и да ги прилагат в дейността си;

 • да се самоусъвършенстват и развиват своя характер и умения през целия си живот.

3.3. Ценностни ориентации и нагласи:

 • лоялност към институцията, в която работят;

 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;

 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;

 • междуличностни, социални и граждански компетенции;

 • естетическа, нравствена и здравна култура;

 • готовност и стремеж към учене през целия живот;

 • комуникативни способности;

 • работа в екип в нееднородна среда;

 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите.