„Национална и регионална сигурност” - Защита на класифицираната информация

Област на висше образование: 

Образователно-квалификационна степен: „Магистър”

Професионалнa квалификация: „Магистър по национална и регионална сигурност”

Специализация: Защита на класифицираната информация

Форма на обучение: Задочна и дистанционна

Срок на обучение: 1,5 години, 3 семестъра

Обучаващи звена: 

 • факултет „Сигурност и отбрана” от НВУ „В. Левски”;

Език на провеждане: Български език

Изисквания: Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” от областите на висшето образование.

Характеристика:

1. Насоченост на изграждане на випускника и изпълнявани функции.

Магистърската програма по специалността „Национална и регионална сигурност” предвижда обучение за придобиване на висше образование в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Национална сигурност”. Учебният план по специалността „Национална и регионална сигурност” е с общ хорариум 900 учебни часа, от които 10 % присъствени (три семестъра по 30 часа). Учебните дисциплини са обособени в задължителен, избираем и факултативен блок. През периода на обучение се изучават 18 учебни дисциплини. Обучението завършва с полагане на държавен изпит. В края на всеки семестър се натрупват по 30 образователни, плюс 15 за полагане на държавен изпит - всичко 105 кредита. При завършване на обучението по специалността „Национална и регионална сигурност” се издава диплом за завършена ОКС ’’магистър” с професионална реализация „магистър по национална и регионална сигурност”. При подаване на заявление по образец, на обучаемите се издава европейско дипломно приложение.

Изучавани учебни дисциплини: „Основи на националната сигурност”, „Основи на държавата, правото и гражданско-военни отношения”, „Международни и регионални системи за сигурност”, „Логистика на сигурността и управление на ресурси”, „Военни теории, концепции и стратегии”, „Концепции и доктрини за национална сигурност”, „Отбранително-мобилизационна подготовка на населението”, „Външна политика, военна дипломация и протокол”, „Рискове и заплахи за националната сигурност”, „Технологична сигурност при критични ситуации”, „Терминология на сигурността”,„Сигурност на автоматизираните информационни системи”, „Организация на архивирането и съхранение на информацията”, „Същност на класифициранат информация и процедури по ЗЗКИ”, „Защита на информацията в клетъчните комуникации”,„Гражданско-военно сътрудничество”, „Психология и сигурност“, „Психология на лидерството в екстремални ситуации“, „Психология на кризиса“, „Софтуер за информационна сигурност”.

 • Завършилите специалността: ’Национална и регионална сигурност” се подготвят интелектуално, нравствено, професионално и лидерски за реализация като граждани и специалисти по въпросите на националната сигурност. В резултат на обучението си те придобиват образователно-квалификационна степен „магистър” от професионално направление „Национална сигурност” в областта на висшето образование „Сигурност и отбрана”.
 • Завършилите се подготвят да изпълняват задълженията като организатори и ръководители в държавните и местните структури на администрацията и сигурността, както и в международните и съюзните органи за колективна сигурност.

2. Професионална реализация.

След завършване на курса на обучението магистрите могат да заемат длъжности в различни сфери на обществения живот :

 • в системата за сигурност в държавната администрация и местната власт;
 • в структурите на сигурността в други учреждения;
 • участие в научни изследвания и проекти, свързани със сигурността на държавната и местната власт;
 • в държавните институции и неправителствени организации като консултанти и експерти;
 • в областта на образованието и други сфери на социалнополитическия живот.

3. Випускникът трябва да има ключови компетенции:

3.1. Нови знания:

 • теоретичните основи на националната сигурност;
 • геополитическите аспекти на сигурността;
 • основите на държавата и правото;
 • концепциите и доктрините за националната сигурност;
 • структурата и организацията на националните, регионалните международните системи за сигурност;
 • основните теории за войната и военни стратегии;
 • източниците и субектите на конфликти, глобалните, националните и регионалните предизвикателства към сигурността;
 • причините за възникване на асиметрични заплахи към сигурността и методите за борба с тероризма;
 • управлението на човешки, финансови, материални и информационни ресурси;
 • сигурност на автоматизираните информационни системи;
 • организация на архивирането и съхранение на информацията;
 • същност на класифицираната информация и процедури по ЗЗКИ;
 • защита на информацията в клетъчните комуникации;
 • софтуер за информационна сигурност.

3.2. Изградени нови способности:

 • да умеят да прогнозират и оценяват условията за възникване на кризи и конфликти;
 • да мислят творчески и критично, обективно и достоверно да анализират потенциалните рискове и заплахи;
 • да прилагат правната и нормативна уредба в областта на националната и регионалната сигурност;
 • да умеят обективно да анализират социалните, икономическите и политическите процеси в обществото;
 • да владеят международната терминология по сигурността и отбраната;
 • да прилагат лидерски умения в екстремални ситуации;
 • ефективно да управляват материални и човешки ресурси;
 • успешно да работят в екип и в нееднородна среда, включваща както граждански, така и военни организации;
 • да ползват съвременните информационни технологии и да ги прилагат в дейността си.

3.3. Ценностни ориентации и нагласи:

 • лоялност към институцията, в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите.