„Социална логистика“

Област на висше образование: 5. „Технически науки”

Образователно-квалификационна степен: „Магистър”

Професионалнa квалификация: „Магистър”

Форма на обучение: Дистанционна

Срок на обучение: 1 (една) година, 2 семестъра

Обучаващи звена: 

  • факултет „Логистика и технологии” от НВУ „В. Левски”;
  • факултет „Технически” от ЮЗУ „Н. Рилски”.

Език на провеждане: Български/Английски език

Изисквания: Кандидатите трябва да са придобили ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в следните професионални направления:
  • 3.7. „Администрация и управление”;
  • 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”.

Характеристика:

За програмата

Обучението по магистърска програма „Социална логистика“ е с интердисциплинарна насоченост и цели постигане на профилна специализация в областта на логистиката, прилагана в публичната сфера и информационното й обслужване.

Цел

Целта на магистърска програма „Социална логистика“ е да се придобият знания, умения и компетентности, свързани с осъществяване на качествена и ефективна логистика в публичната и социалната сфери. Обучението се основава на интердисциплинарния подход, наложен от практическата необходимост за компетенции не само в сферата на логистиката и спецификите на нейното приложение в публичната и социалната сфери, но и информационното обслужване на тези процеси, основано на съвременните информационни технологии и системи.

Знания и умения

Обучаемите в магистърска програма „Социална логистика“ придобиват нови знания за: концептуалните основи на социалната логистика в публичния сектор; финансовия мениджмънт в социалната логистика; концептуалните основи на корпоративната социална отговорност; особеностите на логистиката при хуманитарни операции и управление на кризи; управлението на веригата на доставки; разработването на алгоритми и оптимизационни модели за логистични системи; приложението на безжичните технологии в логистиката; рaзработването на Web приложения и такива за мобилни устройства за планиране и управление на логистичните дейности; специализирани софтуерни програми за управление на логистични процеси и други.

Завършилите магистърска програма „Социална логистика“ следва да притежават умения за: дефиниране нуждите на потребителите и осъществяване на ефективна логистика в публичния сектор; добавяне на стойност при предоставянето на логистични услуги; анализ на ключовите фактори за успешна социална логистика в конкретните й проявления; адаптиране на логистичните инструменти към спецификата на публичния и социалния сектор; планиране, разработване и изпълнение на иновативни логистични стратегии и логистични проекти; практическо приложение на информационните технологии за анализ и оптимизиране на логистичните системи и други.

Възможности за реализация

Завършилите магистърска програма „Социална логистика“ могат да се реализират като: ръководители на логистични отдели и експерти в организации от публичния и социалния сектор; ръководители на логистични отдели и експерти в бизнес организации; ръководители и експерти в логистични компании; ръководители на консултантски компании и експерти в сферата на логистиката, осъществявана в публичната, социалната и стопанската сфери и други.

Възможности за студентска мобилност

Лицата, обучаващи се в магистърската програма имат възможност за участие в изходяща мобилност с цел обучение по проект BG05M2OP001-2.016-0005 - „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски”- гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника,  4.4 Науки за земята и 3.7. Администрация и управление” по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж “. Мобилността ще се реализира в асоциираните партньори по проекта - Академия за сухопътни войски "Николае Балческу", гр. Сибиу, Университет “Спиру Харет”, гр.Букурещ и Технически университет по строително инженерство – гр. Букурещ, Румъния.

Други възможности в рамките на обучението

Лицата, обучаващи се в магистърската програма имат възможност за безплатно участие в различни студентски клубове, допълнителни обучения по „Предприемачески умения“, „Презентационни умения“, „Дигитална креативност“, кариерни борси, кариерни акселератори, състезания за студентски бизнес идеи в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0005 - „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски”- гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионални направления 5.3. Комуникационна и компютърна техника,  4.4. Науки за земята и 3.7. Администрация и управление”, по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.