„Социална сигурност”

Област на висше образование: 

Образователно-квалификационна степен: „Магистър”

Професионалнa квалификация: „Мениджър”

Форма на обучение: Задочна

Срок на обучение: 2 до 4 семестъра

Обучаващи звена: 

 • факултет „Общовойскови” от НВУ „В. Левски”;

Език на провеждане: Български език

Изисквания: Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” от областите на висшето образование.

Характеристика:

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

Магистърската програма по специалността „Социална сигурност” е предназначена за обучение в интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование в област „Социални, стопански и правни науки”. Програмата за обучение е изградена около концепцията за оптимално хармонизиране на подготовката с цел получаването на базова компетентност в областта на социалните и управленски аспекти на сигурността. Обучението в специалността „Социална сигурност”, задочна форма, цели подготовката на мениджърски кадри на различни нива в социални институции и организации, стопански и бюджетни предприятия, област на висше образование „Социални, стопански и правни науки” в професионално направление „Администрация и управление”, ОКС „магистър”.

Всяка страна от ЕС има свое законодателство в областта на социалната сигурност. Задълженията и правата съгласно тези закони са едни и същи за всички работещи в съответната страна, независимо дали са местни граждани или са от друга страна. Правилата на ЕС обаче координират националните системи, за да се гарантира, че хората, които се преместват в друга страна от Съюза, не губят социалното си осигуряване (например пенсионни права и право на здравни услуги) и винаги са наясно какви национални закони важат в техния случай.

Актуализираната Стратегия за Национална сигурност на Република България, приета с Решение на НС от 14.03.2018 г., обн., ДВ, бр. 26 от 23.03.2018 г. разширява значително понятието за „социална сигурност, като определя ясно, че Република България разглежда социалната сигурност като единство на високо качество в образованието, здравеопазването, материалните и духовните условия на живот, заетостта, социалното осигуряване и социалното подпомагане и преодоляване на демографския срив.

На тази база социалната сигурност включва не само социалната политика провеждана от държавите по отношение на социалното осигуряване на гражданите в тях във връзка с трудови правоотношение, но и елементи на социалното подпомагане на различни рискови групи - деца и възрастни в риск, деца и възрастни с физически и ментални увреждания, деца и възрастни претърпели насилие, деца и възрастни - жертви на трафик, деца застрашени от отпадане в училище, деца и възрастни с алкохолни или наркотични зависимости, елементи на социално- отговорния бизнес като социално предприемачество, социална логистика, социален маркетинг, корпоративна социална отговорност, устойчиво развитие, превенция и противодействие на корупцията и военни аспекти на социалната сигурност като управление на хуманитарни операции, помагащи интервенции в група, социална динамика и други, което дава основание същите да бъдат основните учебни дисциплини, изучавани в магистърска програма „Социална сигурност“.

Випускникът трябва да има следните компетенции:

 • да притежава фундаментална подготовка и знания в областта на социалната сигурност;
 • да притежава фундаментална подготовка и знания за управлението на социалната сигурност;
 • да изработва и взема целесъобразни и икономически обосновани управленски решения;
 • да притежава фундаментална подготовка и знания за европейските и международни стандарти и правна уредба на социалната сигурност;
 • да притежават необходимата етика, знания и умения за работа в екип.

В резултат на обучението си, випускникът придобива висше образование по специалността „Социална сигурност” на образователно-квалификационна степен „магистър” в област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки” в професионално направление „Администрация и управление”.

2. Професионална реализация

След завършване на пълния курс на обучението, випускникът ще може да заема следните длъжности в различни сфери на обществения живот:

 • служители и ръководители на различни управленски нива в областта на социалната сигурност;
 • служители и ръководители на различни равнища в държавната и местната администрация в област социална сигурност;
 • служители и ръководители на различни равнища в предприятията от частния сектор в област социална сигурност;
 • консултанти и експерти по проекти, свързани със социалната сигурност;
 • други длъжности, съответстващи на тяхната квалификация.

Дипломиралите се в специалност „Социална сигурност”, ОКС „Ма-гистър” могат да се реализират като водещи специалисти и ръководни кадри на различни равнища в държавната и общинска администрация, в организации с нестопанска цел с предмет на дейност - социална сигурност. Подготовката им позволява професионална реализация в съответ-ни организации и специализирани структури в други европейски страни, в общоевропейската администрация и в международни организации във връзка със социалната сигурност.

Прилагането на Системата за Трансфер на Академични Кредити на НВУ “Васил Левски” създава условия за академична мобилност и меж-дународна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения.

Завършилите специалността могат да продължат обучението си в образователна и научна степен „доктор”.

3. Обучаемите, завършили образователната програма

3.1. Придобиват знания за:

 • съвременните тенденции в развитието на социалната сигурност;
 • актуални насоки за реализация на социална сигурност;
 • европейската социална политика в областта на социалната сигур-ност;
 • управление на социалната сигурност.

3.2. Изградени нови способности за:

 • управление на дейността в областта на социалната сигурност;
 • прилагане на европейските и международни принципи и стандарти за социална сигурност;
 • вземане на ефективни, ефикасни и целесъобразни управленски решения в областта на социалната сигурност;
 • вземане на етични решения;
 • реализиране на различни форми на социална защита и защита на правата на човека във връзка със социалната сигурност;
 • цялостно управление на предприятия и организации работещи в областта на социалната сигурност.

3.3. Ценностни ориентации:

 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • способи за общуване, комуникация и работа в екип в нееднородна среда;
 • лоялност.