„Стопанска логистика”

Област на висше образование: 

Образователно-квалификационна степен: „Магистър”

Професионалнa квалификация: „Мениджър”

Форма на обучение: Задочна

Срок на обучение: 2 до 4 семестъра

Обучаващи звена: 

 • факултет „Общовойскови” от НВУ „В. Левски”;

Език на провеждане: Български език

Изисквания: Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” от областите на висшето образование.

Характеристика:

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции

Логистиката като понятие произлиза от старогръцки корен logos, от тук Logisticos и означава сметка, способен в изчисляването, пресмятането. В съвременната теория и практика служи да опише една много стара практика по доставките, транспорта и съхранението на стоки и суровини. Областите на приложение са военната логистика, стопанската логистика, логистика на услугите и логистика на проявите (събитията). Развитието на стопанската логистика се свързва с военната логистика и се основава на теорията на седемте „п“ : подходящ продукт, подходящо количество, подходящо състояние, подходящо време, подходящо място, подходящ клиент и подходящи разходи. На тази основа Европейската асоциация по логистика определя логистиката като осъществяване и управление на движението и разполагането на хора и/или стоки, както и поддържащите дейности, свързани с това движение и разполагане в рамките на системата, организирана за постигане на определени цели. От тук стопанската логистика е процес на осъществяване и интегрирано управление на материалните потоци и информационните за тях потоци от мястото на възникване, през всички фази и етапи на движение до мястото на крайното им потребление, с цел осигуряване на максималното ниво на обслужване на клиентите с минимални разходи. В обхвата на стопанската логистика са обособени фазите снабдяване, производство и дистрибуция, с обособените между тях транспортни и информационни потоци и управлението на запасите. В съответствие с това е определена насочеността на обучение по специалността „Стопанска логистика“.

Учебният план за обучение по специалността „Стопанска логистика“ е структуриран в задължителен, избираем и факултативен блок, в които са включени дисциплини, всяка от която завършва с форма на контрол.

При завършване на обучението по специалност “Стопанска логистика” се издава диплом за завършена ОКС “магистър” с професионална квалификация “мениджър”.

При лично писмено заявяване с молба по образец от завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

Изучаваните дисциплини са структурирани както следва:

 • Задължителни дисциплини: Международен транспорт; Митническа политика; Електронна търговия; Управление на продажбите; Стопанска логистика; Складово-манипулационни системи; Управление на транспорта в логистиката; Икономика на логистичните дейности; Управление на снабдяването; Управление на запасите; Регионална и национална инфраструктура; Икономика; Търговско право; Количествени методи в логистиката; Икономика на логистичните дейности; Маркетинг; Финанси; Основи на управлението; Статистика; Счетоводство; Управление на транспорта; Стаж;
 • Избираеми дисциплини: Международен маркетинг/Стратегически маркетинг; Международни счетоводни стандарти/Европейски стандарти; Бизнес среда и бизнес риск/Бизнес анализ; Управление на инвестициите/Управление на иновациите; Управление на продажбите/Международна логистика;
 • Факултативни дисциплини: Международна логистика/Управление на иновациите; Информационни системи в логистиката; Дистрибуционна политика; Електронна търговия.

Подреждането на учебните дисциплини в посочените модули по семестри е подчинено на философията за логическа последователност, поетапното усвояване на мениджърските знания и формиране на необходимите компетенции по зависимостта базова подготовка-съпътстваща подготовка - надграждане на знанията и уменията. В резултат на това в края на всяка учебна година у обучаемите се формират определен набор компетентности и компетенции.

За специалността “Стопанска логистика” се предвижда обучение с основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование в област „Социални, стопански и правни науки”.

Програмата за обучение е изградена около концепцията за хармонизиране на подготовката с цел получаването на компетентност в областта на социалните, стопанските и правните аспекти на логистиката.

Випускникът трябва да има следните компетенции:

 • да притежава фундаментална икономическа подготовка;
 • да изпълнява задълженията като организатор, мениджър и експерт в структури на управлението на публично-правни и частно-правни тела;
 • да изработват и вземат целесъобразни и икономически обосновани управленски решения на различни нива в управленската йерархия;
 • да осъществяват икономично, ефективно и ефикасно ресурсно управление;
 • да управляват движението на материалните и информационните потоци в логистичната верига;
 • да провеждат изследователска дейност, като анализират проблемите и причините, които ги пораждат, генерират алтернативи и управляват риска.

Обучението се осъществява по основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини (специализирани курсове), както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми.

2. Професионална реализация

След завършване на пълния курс на обучението, випускникът ще може да заема следните начални длъжности в различни сфери на обществения живот:

 • мениджър на различни управленски нива;
 • мениджър по ресурсите;
 • мениджър по логистиката;
 • мениджър по маркетинг;
 • мениджър по дистрибуция;
 • финансов мениджър;
 • други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

3. Обучаемите, завършили образователната програма придобиват специални компетенции.

3.1. Нови знания за:

 • за логистичната концепция;
 • структурата и елементите на логистичната система;
 • управлението на входящите и изходящите ресурсни потоци на предприятието;
 • управлението на транспорта в логистиката;
 • принципите и методите на управление на снабдяването и на запасите;
 • основните функции, технологията, средствата и техниката на управление на различните логистични системи;
 • международната логистика;
 • информационните системи в логистиката;
 • митническите процедури по придвижването и транспорта;
 • дистрибуционната политика;
 • основите на финансите, счетоводството, маркетинга и планирането;
 • основните методи за статистически, количествен и икономически анализ в логистиката;

3.2. Изградени нови способности за:

 • да мисли творчески и критично, обективно и достоверно да оценява потенциала за развитие на бизнес структурите и логистичната им поддръжка;
 • да разкрива проблемите, да анализира причините, да генерира алтернативи и взема решение за повишаване на качеството на логистичното обслужване, като оценява системата на риска и организира изпълнението на взетото решение;
 • да прилага правната и нормативна уредба в областта на логистичното осигуряване;
 • да умее да проектира логистични системи;
 • ефективно да управлява поверените му материални, човешки, финансови и информационни ресурси;
 • да планира потребността от материални ресурси, разходите по тяхното придобиване, транспортиране и съхранение;
 • да ръководи цялостно прогнозирането, планирането и оптимизирането на превозите;
 • да ръководи и съдейства за организацията на складовото и транспортното стопанство;
 • да ръководи цялостно прогнозирането, планирането и поддържането на оптимални запаси в предприятието;
 • да прилага нормативните актове и европейските спогодби за международни превози;
 • да организира документооборота за изпълнение на граничните и митническите процедури при транспортиране;
 • успешно да работи в екип и в нееднородна среда, включваща както граждански, така и военни организации;
 • да ползва съвременните информационни технологии и да ги прилага в дейността си;
 • да се самоусъвършенства и развива своите професионални умения.

3.3. Ценностни ориентации и наласи:

 • лоялност към институцията в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите;
 • етика на общуване във военната йерархия;
 • приобщаване към идеалите на родолюбието, дълга и честта;
 • уважение към символите на държавата.