„Стопанско управление”

Област на висше образование: 

Образователно-квалификационна степен: „Магистър”

Професионалнa квалификация: „Мениджър”

Форма на обучение: Задочна

Срок на обучение: 2 до 4 семестъра

Обучаващи звена: 

 • факултет „Общовойскови” от НВУ „В. Левски”;

Език на провеждане: Български език

Изисквания: Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” от областите на висшето образование.

Характеристика:

Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

За специалността “Стопанско управление” се предвижда обучение с основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование в област „Социални, стопански и правни науки”. При завършване на обучението по специалност “ Стопанско управление ” се издава диплом за завършена ОКС “магистър” с професионална квалификация “мениджър”. При лично писмено заявяване с молба по образец от завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение. Изучаваните дисциплини са структурирани както следва:

 • Задължителни дисциплини: Управление на промяната; Организационно развитие; Финансово-счетоводен анализ; Бизнес среда и бизнес риск; Електронна търговия; Стопанска логистика; Организация на бизнес комуникациите; Финансово управление на фирмата; Международни счетоводни стандарти; Стратегическо управление на фирмата; Регионална и национална инфраструктура; Икономика; Търговско право; Количествени методи в управлението; Маркетинг; Основи на управлението; Финанси; Счетоводство; Статистика; Планиране и прогнозиране; Бизнес анализ; Управление на човешките ресурси; Стаж;
 • Избираеми дисциплини: Международен маркетинг/Стратегически маркетинг; Международни счетоводни стандарти/Европейски стандарти; Стратегическо управление/Управление на иновациите; Управленски умения/Управление на риска; Европейска икономическа интеграция/Европейски стандарти; Управление на инвестициите/Управление на иновациите;
 • Факултативни дисциплини: Управление на конфликти; Управление на продажбите; Фондови борси.

Подреждането на учебните дисциплини по семестри е подчинено на философията за логическа последователност, поетапното усвояване на мениджърските знания и формиране на необходимите компетенции по зависимостта базова подготовка-съпътстваща подготовка - надграждане на знанията и уменията. В резултат на това в края на всяка учебна година у обучаемите се формират определен набор компетентности и компетенции.

За специалността “Стопанско управление ” се предвижда обучение с основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование в област „Социални, стопански и правни науки” ОКС „магистър“ след завършена ОКС „бакалавър“ или „магистър“ от същото професионално направление - „Администрация и управление“. Програмата за обучение е изградена около концепцията за хармонизиране на подготовката с цел получаването на компетентност в областта на социалните, стопанските и правните науки.

Випускникът трябва да има следните компетенции:

 • да изпълнява задълженията като организатор, мениджър и експерт в структури на управлението на публично-правни и частно-правни тела;
 • да изработва и взема целесъобразни и икономически обосновани управленски решения на различни нива в управленската йерархия;
 • да осъществява икономично, ефективно и ефикасно ресурсно управление;
 • да провежда изследователска дейност, като анализира проблемите и причините, които ги пораждат, генерира алтернативи и управлява риска.

Обучението се осъществява по основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини (специализирани курсове), както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми.

2. Професионална реализация.

След завършване на пълния курс на обучението, випускникът ще може да заема следните начални длъжности в различни сфери на обществения живот:

 • мениджър на различни управленски нива;
 • мениджър по ресурсите;
 • мениджър по маркетинг;
 • финансов мениджър;
 • други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

3. Обучаемите, завършили образователната програма придобиват специални компетенции.

3.1. Нови знания за:

 • теоретичните основи на управлението и съвременните концепции в управленската теория и практика;
 • управлението на входящите и изходящите ресурсни потоци на предприятието;
 • управлението на операциите;
 • принципите и методите на управление на човешките ресурси и на персонала;
 • основните функции, технологията, средствата и техниката на управление на силните и слабите страни;
 • управлението на малките и средните предприятия;
 • управлението на конфликти;
 • управленските умения за изработване, вземане и изпълнение на управленски решения;
 • управлението на риска;
 • основите на финансите, счетоводството, маркетинга, планирането и прогнозирането;
 • основните методи за статистически, количествен и икономически анализ на стопанската дейност;
 • основните функции, технологията, средствата и техниката на стратегическото управление.

3.2. Изградени нови способности за:

 • да мисли творчески и критично, обективно и достоверно да оценява потенциала за развитие на бизнес структурите;
 • да взема икономически обосновани управленски решения в среда на определеност и неопределеност;
 • да разкрива проблемите, да анализира причините, да генерира алтернативи и взема решения за общото икономическо, в частност финансово състояние на стопанските субекти, като оценява системата на риска и организира изпълнението на взетото решение;
 • проектира и изгражда организационни структури за управление;
 • да умее да проектира и изгражда системи за управление на качеството;
 • ефективно да управлява поверените му материални, човешки, финансови и информационни ресурси;
 • да осъществява стратегически анализ и анализ на вътрешното състояние на управляваните системи;
 • да ръководи цялостно прогнозирането, планирането и оптимизирането на системите за управление на персонала;
 • да формира подходяща фирмена култура;
 • да ръководи цялостно прогнозирането, планирането и поддържането на оптимални запаси в предприятието;
 • да изгражда собствен стил на управление;
 • да изгражда механизми за приоритетно внедряване на новостите;
 • успешно да работи в екип и в нееднородна среда, включваща както граждански, така и военни организации;
 • да ползва съвременните информационни технологии и да ги прилага в дейността си;
 • да умее да осъществява целеполагане и приоритетизация на стратегиите;
 • да формулира и избира подходящи за постигане на целите стратегии;
 • да проектира и изгражда системи за контрол (контролинг);
 • да притежава лидерски качества и да умее да обединява социалните сили в организацията и да вгражда нужните й ценностни системи;
 • да се самоусъвършенства и развива своите професионални умения.

3.3. Ценностни ориентации и нагласи:

 • лоялност към институцията в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите;
 • етика на общуване във военната йерархия;
 • приобщаване към идеалите на родолюбието, дълга и честта;
 • уважение към символите на държавата.