„Технологично предприемачество“

Област на висше образование: 5. „Технически науки”

Образователно-квалификационна степен: „Магистър”

Професионалнa квалификация: „Магистър-инженер”

Форма на обучение: Дистанционна

Срок на обучение: 1 (една) година, 2 семестъра

Обучаващи звена: 

  • институт „Научноизследователска и иновационна дейност” от НВУ „В. Левски”;
  • факултет „Технически” от ЮЗУ „Н. Рилски”.

Език на провеждане: Български/Английски език

Изисквания: Кандидатите трябва да са придобили ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в следните професионални направления:
  • 3.7. „Администрация и управление”;
  • 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”.

Характеристика:

За програмата

Магистърска програма “Технологично предприемачество” предвижда обучение на основата на компетентностния модел с основна мултидисциплинарност и интердисциплинарност, като се стимулира профилната специализация, свързаност и ефективно използване на споделени ресурси между партниращи висши училища за придобиване на ОКС „магистър“.

Цел

Програмата е изградена около рамката за предприемаческа компетентност и концепцията за  “хибридност” на специалностите чрез съчетаване на  модерното инженерно образование, с акцент върху технологиите, със задълбочени и комплексни познания в областта на икономиката, предприемачеството и управлението на предприятието.

Какво ще уча?

Обучението в програмата включва изучаването на: Основи на предприемачеството, Бизнес планиране и контрол, Счетоводство, WEB дизайн и електронен бизнес, 3D технологии за разработване на иновативни продукти, Използване на облачни технологии, Безжичните целеви и самоорганизиращи се мрежи/ Микроконтролери за разработване на иновативни продукти и приложното програмиране, Мениджмънт на знанието/ Мениджмънт на интелектуалната собственост,  Приложно програмиране/ Кибератаки и заплахи, Управление на фирмената конкурентоспособност и IoT  за интелектуално предприемачество. Обучението включва стаж по специалността и завършва с разработване и защита на дипломна работа. Общият кредитен еквивалент е 75 образователни кредита.

Знания и умения

В хода на обучението обучаемите ще придобият:

  • широк спектър от теоретични и практически знания, специализирани в съответната област и надграждащи достигнатото в предходния етап на обучение; високоспециализирани практически и теоретични знания, вкл. авангардни, които формират основата за оригиналност в разработването и прилагането на нови идеи и решения при използването на дигиталните  технологии в сферата на предприемачеството;
  • способности за: критично отношение към знанията в областта и връзките между различните изучавани области, пряко свързани с технологичното предприемачество и дигиталните технологии; владеене на богат набор от практически и познавателни умения и подходи, необходими за разбирането на абстрактни проблеми и разработването на творчески решения за ефективен мениджмънт на предприятието на основата на технологичното предприемачество, базирано на идеи и решения за креативност, иновативност, ресурсен мениджмънт, действия за акумулиране на предприемаческа стойност; диагностициране и разрешаване на  проблеми чрез интегриране на знания от нови или интердисциплинарни области, генериране на нови знания и процедури, свързани с провеждането на научни изследвания и въвеждането на иновации в академичното образование и мениджмънта на публично-правните и частно-правните субекти посредством ефективен мениджмънт на знанието и мениджмънт на интелектуалната собственост; развиване на нови и разнообразни умения в отговор на новопоявяващи се знания и практики, допринасящи за повишаване на предприемаческата стойност; свободно прилагане на иновативни методи и инструменти при решаването на сложни задачи и непредвидими проблеми в специализираната сфера на работа чрез споделен мениджмънт на ресурси, знания, мениджмънт на предприемачески мрежи; намиране и поддържане на аргументи при решаване на проблеми с интердисциплинарен характер чрез дигитални технологии в сферата на предприемачеството и проявяване на инициативност в работата и ученето в сложна и непредвидима среда;
  • кометентности за самостоятелност и отговорност; компетентности за учене; комуникативни и социални компетентности; професионални компетентности.

Възможности за реализация

Професионалната реализация е: мениджъри по предприемачество, технологии, иновации в структурите на МО и тези, пряко подчинени на министъра на отбраната; мениджъри по предприемачество в академичните структури; мениджъри по предприемачество, технологии, иновации в предприемаческите бизнес структури; мениджъри по управление на споделени ресурси; академични длъжности в съответните области и професионални направления; други длъжности в публично-частния сектор, изискващи висше образование, съответстващи на тяхната професионална квалификация и предприемачески дух.

Възможности за студентска мобилност

Лицата, обучаващи се в магистърската програма имат възможност за участие в изходяща мобилност с цел обучение по проект BG05M2OP001-2.016-0005 - „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски”- гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника,  4.4 Науки за земята и 3.7. Администрация и управление” по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж “. Мобилността ще се реализира в асоциираните партньори по проекта - Академия за сухопътни войски "Николае Балческу", гр. Сибиу, Университет “Спиру Харет”, гр. Букурещ и Технически университет по строително инженерство – гр. Букурещ, Румъния.

Други възможности в рамките на обучението

Лицата, обучаващи се в магистърската програма имат възможност за безплатно участие в различни студентски клубове, допълнителни обучения по „Предприемачески умения“, „Презентационни умения“, „Дигитална креативност“, кариерни борси, кариерни акселератори, състезания за студентски бизнес идеи в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0005 - „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски”- гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионални направления 5.3. Комуникационна и компютърна техника,  4.4. Науки за земята и 3.7. Администрация и управление”, по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.