„Управление на обществените поръчки”

Област на висше образование: 

Образователно-квалификационна степен: „Магистър”

Професионалнa квалификация: „Мениджър”

Форма на обучение: Задочна и дистанционна

Срок на обучение: 2 или 3 семестъра

Обучаващи звена: 

 • факултет „Логистика и технологии” от НВУ „В. Левски”;

Език на провеждане: Български език

Изисквания: Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” от областите на висшето образование.

Характеристика:

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

Магистърската програма по специалността „Управление на обществените поръчки” е предназначена за обучение в интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование в област “Социални, стопански и правни науки”. Програмата за обучение е  изградена около концепцията за оптимално хармонизиране на подготовката с цел получаването на базова компетентност в областта на обществените поръчки като основен метод за харченето на публичните средства и възможността за реализация в структурите за управление на обществените поръчки в стопанската и нестопанската сфера. Обучението се осъществява по основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини (специализирани курсове), както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми.

Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:

 • да притежава фундаментална икономическа подготовка и знания в областта на обществените поръчки;
 • да изработва и взема целесъобразни и икономически обосновани управленски решения на различни нива в управленската йерархия;
 • да осъществява икономично, ефективно и ефикасно ресурсно управление;
 • да управлява движението на материалните и информационните потоци в сферата на обществените поръчки;
 • да провежда изследователска дейност, като анализират проблемите и причините, които ги пораждат, генерират алтернативи и управляват риска;
 • да притежава необходимата бизнес етика, знания и умения за работа в екип.

2. Професионална реализация.

След завършване на пълния курс на обучението, випускникът ще може да заема следните начални длъжности в различни сфери на обществения живот:

 • експерт в Агенцията за обществени поръчки;
 • мениджър по възлагането на обществените поръчки;
 • мениджър по изпълнението на обществените поръчки;
 • директор на дирекция (началник на отдел) „Обществени поръчки“ в държавна и общинска администрация
 • експерт по обществени поръчки в държавна и общинска администрация
 • други длъжности, съответстващи на неговата квалификация;
 • консултант и експерт в областта на обществените поръчки в публично-правния и в частно-правния сектор.

3. Обучаемите, завършили образователната програма придобиват специални компетенции.

3.1. Нови знания за:

 • за правния режим на обществените поръчки;
 • за управлението и контрола на обществените поръчки;
 • за планирането на обществените поръчки;
 • за превенцията и противодействието на корупцията при възлагане на обществени поръчки;
 • за управлението   на доставките;
 • за системите за управление на качеството и стандарти.

3.2. Изградени нови способности за:

 • да ръководят обществените поръчки в организацията;
 • ефективно да управляват финансовите, материалните, човешките и информационните ресурси; - да планират потребността от материални ресурси, разходите по тяхното придобиване, съхранение,транспортиране и съхранение;
 • да ръководят планирането на обществените поръчки;
 • да предлагат оферти, водят преговори и сключват сделки;
 • да използват предоставената информация за изработването и вземането на управленски решения;
 • да анализират финансовото състояние на кандидатите за изпълнител и вземат обосновани управленски решения;
 • да съдействат за повишаване  качеството на обслужването в сферата на обществените поръчки;
 • да оценяват риска;
 • да притежават фирмена култура и етика и да комуникират с други национални и чужди организации;
 • да прилагат правната и нормативна уредба;
 • да ползват справочна документация и информация.

3.3. Ценностни ориентации:

 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • способи за общуване, комуникация и работа в екип в нееднородна среда;
 • лоялност към институциите.