„Връзки с обществеността в отбраната и сигурността”

Област на висше образование: 

Образователно-квалификационна степен: „Магистър”

Професионалнa квалификация: „Експерт по връзки с обществеността в отбраната и сигурността”

Форма на обучение: Задочна

Срок на обучение:  1 (една) година 2 (два) семестъра за специалисти или 2 (две) години 4 (четири) семестъра за неспециалисти

Обучаващи звена: 

 • факултет „Артилерия, ПВО и КИС” от НВУ „В. Левски”;

Език на провеждане: Български език

Изисквания:
 • за неспециалисти: Кандидатите да притежават ОКС „бакалавър” или „магистър” от областите на висшето образование.
 • за специалисти: Кандидатите да притежават ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по специалности от професионални направления „Национална сигурност” и „Военно дело”.

Характеристика:

Специалността „Връзки с обществеността в отбраната и сигурността” е предназначена да подготвя кадри със задълбочена квалификация в областта на публичните комуникации в отбраната и сигурността с образователно-квалификационна степен „Магистър“, способни да се реализират успешно на пазара на труда в условия на силна конкуренция.

Учебният план за обучение по специалността „Връзки с обществеността в отбраната и сигурността” е с общ хорариум 675 учебни часа, от които 310 часа лекции и 365 часа упражнения. Включени са 13 дисциплини, всяка от които завършва с форма на контрол семестриални изпити - 8; курсови проекти - 5. Обучението завършва със защита на дипломна работа. Общо за курса на обучение кредитите са 75, от които 15 за защита на дипломна работа. При завършване на обучението по специалност „Връзки с обществеността в отбраната и сигурността ” се издава диплома за завършена ОКС „Магистър” с професионална квалификация „Експерт по Връзки с обществеността в отбраната и сигурността”. При лично писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

Дисциплините, които се изучават са:

Глобализация и сигурност, Връзки с обществеността в структурите за сигурност, Социална психология, Корпоративен имидж, Социален маркетинг и реклама, Медии и медийна политика за сигурност, Социален мениджмънт и сигурност, Мултимедии в публичните комуникации, Кризисен PR, Стратегически комуникации.

Завършилите успешно обучението си получават необходимата квалификация за работа като експерти по връзки с обществеността в управленските и административни звена по сигурността в Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, останалите министерства, в държавните и изпълнителните агенции по сигурността, в държавната администрация и частния сектор.

Ефективното изпълнение на основните функции при работа в посочените институции, организации и сектори е резултат от подготовка на студентите по предлагания учебен план.

В хода на учебния процес студентите получават основна подготовка и задълбочават своите знания по планиране, организация и провеждане на дейността „Връзки с обществеността”.

Студентите придобиват компетентности в изграждане на позитивен имидж и отношение на доверие и сътрудничество между институциите, целевите групи от вътрешната и външната общественост и средствата за масова информация.

Специализираната подготовка е насочена към изучаване на:

 • техниките и технологиите на връзките с обществеността в структурите за отбрана и сигурност;
 • социалната психология и общественото мнение;
 • социалния маркетинг и рекламата;
 • корпоративния и персоналния имидж;
 • същността на медиите и медийната политика за сигурност;
 • мултимедиите и тяхното приложение в публичните комуникации;
 • връзките с обществеността по време на кризи;
 • стратегическите комуникации;
 • ораторското изкуство, етикета, протокола и традициите.

Практическата подготовка е насочена към:

 • формиране на умения за работа с целевите групи;
 • планиране и управление на публичните комуникации;
 • създаване и излъчване на информационни послания до медиите;
 • подготовка за произнасяне на речи и брифинги;
 • даване на интервюта и организиране и провеждане на пресконференции;
 • управление на кризисните PR-комуникации;
 • създаване на мултимедийни продукти и тяхното презентиране;
 • внасяне на позитивен имидж в публичното пространство.

Предвидено е време за стаж във Въоръжените сили, Министерството на вътрешните работи, медиите и други държавни и частни структури за сигурност.