„Защита на населението и инфраструктурата”

Област на висше образование: „Общо инженерство”

Образователно-квалификационна степен: „Магистър”

Професионалнa квалификация: „Магистър-инженер по защита на населението и инфраструктурата”

Форма на обучение: Задочна

Срок на обучение: от 2 до 5 семестъра

Обучаващи звена: 

 • факултет „Сигурност и отбрана” от НВУ „В. Левски”;

Език на провеждане: Български език

Изисквания: Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” от областите на висшето образование.

Характеристика:

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

Обучението в специалността “Защита на населението и инфраструктурата” е предназначено да подготвя кадри в област на висшето образование “Общо инженерство” в професионално направление “Технически науки” с образователно-квалификационна степен “магистър”. Завършилите специалността ще могат да се реализират в държавния, областния, общинския и частния сектор.

Учебният план за обучение по специалността “Защита на населението и инфраструктурата” структуриран е в задължителен, избираем и факултативен блок, в които са включени дисциплини, всяка от която завършва с форма на контрол. Обучението завършва със защита на дипломен проект или държавен изпит.

При завършване на обучението по специалност “Защита на населението и инфраструктурата” се издава диплом за завършена ОКС “магистър” с професионална квалификация “Магистър- инженер по защита на населението и инфраструктурата”. При лично писмено заявяване с молба по образец от завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

Основните дисциплини включени в учебните планове са в пряка зависимост от притежаваната професионална квалификация от всеки обучаем.

Практическата подготовка предвижда провеждането на стаж по специалността в структурите свързани със защита на населението и инфраструктурата с цел формирането на практически умения у обучаемите и приложение на знанията и придобитите компетенции през курса на обучение, с което те се подготвят за практическата им реализацията като мениджъри на различни нива.

Подреждането на учебните дисциплини по семестри е подчинено на философията за логическа последователност, поетапното усвояване на знания и формиране на необходимите компетенции по зависимостта базова подготовка-съпътстваща подготовка - надграждане на знанията и уменията. В резултат на това в края на всеки семестър у обучаемите се формират определен набор от компетенции.

Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:

 • да притежава фундаментална научна подготовка, свързана с характеристиката на бедствията, авариите и катастрофите и инфраструктурните обекти;

 • да притежава комплексни знания за съоръженията и обектите и да вземат решения в условия на риск, като потенциални членове на Постоянните комисии по бедствия и аварии;

 • да има необходимата компетентност за планиране и извършване на аварийно- възстановителните дейности;

 • да притежава способности и организационни качества за работа в екип;

 • да използва съвременна техника за обработка и анализ на данни;

 • да определя икономическата ефективност на вземаните решения;

 • да изпълнява задачи по осигуряване, съхранение, използване и разпределение на ресурсите при различни дейности;

 • да има задълбочена компетентност за проектиране и извършване на аварийно-

възстановителните процеси. Випускникът от специалността “Защита на населението и инфраструктурата” се готви интелектуално и професионално, като гражданин и специалист по управление на аварийно-спасителни и възстановителни дейности.

В резултат на обучението си випускникът придобива висше образование по специалността “Защита на населението и инфраструктурата” на образователно- квалификационна степен “магистър” в област на висшето образование “Общо инженерство” в професионално направление “Технически науки”.

2. Професионална реализация.

След завършване на пълния курс на обучението випускникът ще може да заема следните начални длъжности в различни сфери на обществения живот:

 • на длъжности в структурите за сигурността и защита на населението и инфраструктурата в държавната администрация и местната власт;

 • участие в научни изследвания и проекти, свързани със защитата в критични ситуации;

 • да извършва консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации;

 • да работи в областта на образованието и други сфери на социално политическия живот.

 • да заема други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

3. Обучаемите, завършили образователната програма придобиват специални компетенции.

3.1. Нови знания за:

 • Същността и причините за възникване на бедствията, авариите и катастрофите;

 • Техническите средства за химичен, радиационен и екологичен мониторинг;

 • Предназначението, техническите характеристики, устройството и експлоатацията на аварийно-спасителната техника;

 • Предназначението, реда за използване на индивидуалните и колективните технически средства за защита;

 • Защитата от промишлени аварии, екологични и транспортни катастрофи;

 • Организацията на евакуацията от сгради, обекти и райони;

 • Методите за ръководене на звена от Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, областните и общински структури за аварийно-спасителни работи.

3.2. Изградени нови способности за:

 • Изпълнение на функционалните задължения при ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи;

 • Организиране на дейностите по планиране, координиране и ръководство на защитата от рискови вещества и материали;

 • Работа с техническите средства за индивидуални и колективните защита;

 • Организация на евакуацията от сгради и обекти и гасенето на пожари;

 • Организацията и ръководството аварийно-спасителни групи при бедствия, аварии, и катастрофи;

 • Координиране и вземане на управленчески решения в условия на риск при спасяване на хора и материални средства;

 • Експлоатацията на аварийно-спасителната техника;

 • Анализиране данни, факти и процеси, за вземане на оптимални решения и справяне в критични моменти;

 • Оценката на химичната, радиационната, екологичната обстановка и използването на техническите средства за химичен, радиационен и екологичен мониторинг;

 • Прогнози и предложения за превантивни мерки;

 • Работа в екип с представители на различни социални сфери на територията на страната.