„Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи”

Област на висше образование: „Сигурност и отбрана”

Образователно-квалификационна степен: „Магистър”

Професионалнa квалификация: „Мениджър по защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи”

Форма на обучение: Задочна

Срок на обучение: от 2 ли 3 семестъра

Обучаващи звена: 

 • факултет „Сигурност и отбрана” от НВУ „В. Левски”;

Език на провеждане: Български

Изисквания: Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” от областта на висшето образование.

Характеристика:

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

Обучението в специалността “Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи” е предназначено да подготвя кадри в област на висшето образование “Сигурност и отбрана” в професионално направление “Национална сигурност” с образователно-квалификационна степен “магистър”. Завършилите специалността ще могат да се реализират в държавния, областния, общинския и частния сектор. Учебният план е съгласуван с Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”, Академия на МВР и ВА”Г.С.Раковски”, което обуславя ефективното изпълнение на функционалните задачи в бъдещата работа на посочените институции. Същияте структуриран в задължителен, избираем и факултативен блок, в които са включени дисциплини, всяка от която завършва с форма на контрол. Обучението завършва със защита на дипломен проект или държавен изпит.

При завършване на обучението по специалност “Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи ” се издава диплом за завършена ОКС “магистър” с професионална квалификация “Мениджър по защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи”. При лично писмено заявяване с молба по образец от завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

Основните дисциплини включени в учебните планове са в пряка зависимост от притежаваната професионална квалификация от всеки обучаем.

Практическата подготовка предвижда провеждането на стаж по специалността в структурите свързани със защита на населението и инфраструктурата с цел формирането на практически умения у обучаемите и приложение на знанията и придобитите компетенции през курса на обучение, с което те се подготвят за практическата им реализацията като мениджъри на различни нива.

Подреждането на учебните дисциплини по семестри е подчинено на философията за логическа последователност, поетапното усвояване на знания и формиране на необходимите компетенции по зависимостта базова подготовка-съпътстваща подготовка - надграждане на знанията и уменията. В резултат на това в края на всеки семестър у обучаемите се формират определен набор от компетенции.

Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:

 • да притежава фундаментална научна подготовка, свързана с характеристиката на бедствията, авариите и катастрофите и инфраструктурните обекти;

 • да притежава комплексни знания за съоръженията и обектите и да вземат решения в условия на риск, като потенциални членове на Постоянните комисии по бедствия и аварии;

 • да има необходимата компетентност за планиране и извършване на аварийно- възстановителните дейности;

 • да притежава способности и организационни качества за работа в екип;

 • да използва съвременна техника за обработка и анализ на данни при бедствия, аварии и катастрофи;

 • да определя икономическата ефективност на вземаните решения;

 • да изпълнява задачи по осигуряване, съхранение, използване и разпределение на ресурсите при дейности по защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи;

 • да има задълбочена компетентност за проектиране и извършване на аварийно- възстановителните процеси.

2. Професионална реализация.

Завършилите успешно курса на обучение могат да се реализират като:

 • мениджър в структурите за сигурността и защита на населението при бедствия,

 • аварии и катастрофи в държавната администрация и местната власт;

 • мениджър по прогнозиране и предотвратяване на бедствия, аварии и катастрофи;

 • координатор по действия на сили и средства при бедствия, аварии и катастрофи;

 • мениджър по аварийно-спасителни и възстановителни дейности;

 • участници в научни изследвания и проекти, свързани със защитата в критични ситуации;

 • да работи в областта на образованието и други сфери на социално политическия живот;

 • да заема други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

3. Обучаемите, завършили образователната програма придобиват специални компетенции.

3.1. Нови знания за:

 • Същността и причините за възникване на бедствията, авариите и катастрофите;

 • Техническите средства за химичен, радиационен и екологичен мониторинг;

 • Предназначението, техническите характеристики, устройството и експлоатацията на аварийно-спасителната техника;

 • Предназначението, реда за използване на индивидуалните и колективните технически средства за защита;

 • Защитата от промишлени аварии, екологични и транспортни катастрофи;

 • Организацията на евакуацията от сгради и обекти;

 • Методите за ръководене на звена от Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Гражданска защита, областните и общински структури за аварийно- спасителни работи.

3.2. Да придобият нови способности, свързани със:

 • Изпълнение на функционалните задължения при ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи;

 • Организиране на дейностите по планиране, координиране и ръководство на защитата от рискови вещества и материали;

 • Работа с техническите средства за индивидуални и колективните защита;

 • Организация на евакуацията от сгради и обекти и гасенето на пожари;

 • Организацията и ръководството аварийно-спасителни групи при бедствия, аварии, и катастрофи;

 • Координиране и вземане на управленчески решения в условия на риск при спасяване на хора и материални средства;

 • Анализиране данни, факти и процеси, за вземане на оптимални решения и справяне в критични моменти;

 • Разкриване проблемите, анализиране на причините, генериране на алтернативи и вземане на решение, като оценяват системата на риска и организират изпълнението на взетото решение;

 • Оценката на химичната, радиационната, екологичната обстановка и други критични ситуации;

 • Прогнози и предложения за превантивни мерки;

 • Моделиране на явления и процеси като прилагат творчески придобитите знания в своята многостранна дейност;

 • Работа в екип с представители на различни социални сфери на територията на страната.