„Защита от опасни вещества и лъчения”

Област на висше образование: „Общо инженерство”

Образователно-квалификационна степен: „Магистър”

Професионалнa квалификация: „Магистър-инженер по защита от опасни вещества и лъчения”

Форма на обучение: Задочна

Срок на обучение: 3 или 4 семестъра

Обучаващи звена: 

 • факултет „Сигурност и отбрана” от НВУ „В. Левски”;

Език на провеждане: Български език

Изисквания: Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от областите на висшето образование.

Характеристика:

Студентите ще се обучават по учебен план, изграден около концепцията за оптимално хармонизиране на теоретичната и практическа подготовката с цел получаване на компетентности в областта на ресурсното и технологично осигуряване на граждански и социално-икономически структури и системи при защита от опасни вещества и лъчения и недопускане на аварии с опасни вещества. Обучаемите ще получат знания и в обработката, анализа и обобщаване на експериментални данни и подготовка за бъдеща научна работа и образователно-научна степен.

При завършване на обучението по специалност „Защита от опасни вещества и лъчения“ се издава диплом за завършена ОКС „магистър“ с професионална квалификация „Магистър-инженер по защита от опасни вещества и лъчения“. При лично писмено заявяване с молба по образец от завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

Основните дисциплини включени в учебните планове са в пряка зависимост от притежаваната професионална квалификация от всеки обучаем.

Практическата подготовка предвижда провеждането на стаж по специалността в структурите свързани със специализацията с цел формирането на практически умения у обучаемите и приложение на знанията и придобитите компетенции през курса на обучение, с което те се подготвят за практическата им реализацията като инженери. Обучаемите ще получат знания и в обработката, анализа и обобщаването на експериментални данни и подготовка за бъдеща научна работа и обучение в следваща образователно-научна степен.

В резултат на обучението си випускникът придобива висше образование по специалността „Защита от опасни вещества и лъчения“ на образователно- квалификационна степен „магистър“ в област на висшето образование „Общо инженерство“ в професионално направление „Технически науки“. Завършилите специалността ще могат да се реализират в държавния, областния, общинския и частния сектор.

Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:

 • Завършилите трябва да притежават фундаментална научна подготовка, свързана с необходимите теоретични знания за безопасното използване на опасни вещества и лъчения;

Да притежават комплексни знания за съоръженията и обектите, в които се използват опасни вещества или лъчения и да вземат решения за недопускане на аварии и извънредни ситуации и да умеят да работят и вземат решения при рискови ситуации;

 • Да имат необходимата компетентност за планиране и извършване на дейности по безопасно използване на опасни вещества и лъчения и евентуални действия при настъпване на авария или извънредна ситуация;

 • Да притежават способности и организационни качества за работа в екип;

 • Да използват софтуерни продукти за обработка и анализ на данни за опасни събития в критичната инфраструктура;

 • Да определят оценката на риска при работа с опасни вещества и лъчения;

 • Да контролират и ръководят превоза и съхранението на опасни вещества и недопускане на инциденти;

 • Да имат компетентност за проектиране и извършване на превантивни дейности с опасни вещества и лъчения и управление на процесите при аварийни ситуации.

2. Професионална реализация.
Завършилите успешно курса на обучение могат да се реализират като:

 • технически ръководители в структурите на ГД „ПБЗН“ и други подразделения на МВР или други министерства и ведомства;

 • специалисти по прогнозиране и предотвратяване на аварии и извънредни ситуации, свързани с опасни вещества и лъчения;

 • мениджър в организации, контролиращи безопасното използване на опасни вещества и лъчения;

 • инженер в звено на предприятия, здравни заведения или друго учреждение, работещо с опасни вещества и лъчения;

 • инженер в държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ или организации съхраняващи, преработващи и транспортиращи опасни вещества и отпадъци;

 • експерт по аварийно-спасителни  и възстановителни дейности;

 • участници в научни изследвания и проекти, свързани с безопасна работа с опасни вещества и лъчения;

 • да извършва консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации;

 • да работи в областта на образованието и други сфери на социално политическия живот;

 • да заема други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

3. Изисквания към подготовката:
3.1. Да придобият нови знания, свързани с:

 • Свойства, вредно въздействие на опасните вещества и защита на населението и околната среда;

 • Свойства, вредно въздействие на йонизиращите и нейонизиращите лъчения и защита на населението и околната среда;

 • Техническите средства за химичен, радиационен и екологичен мониторинг и обработка и анализ на получените данни;

 • Съвременните средства за комуникации и основните положения на нормативните документи, регламентиращи безопасното използване на опасните вещества и лъчения;

 • Възможности и използване на индивидуалните средства за защита;

3.2. Да придобият нови способности, свързани с:

 • Изпълнението на функционалните задължения за контрол по спазване на правилата за безопасно използване на опасни вещества и лъчения;

 • Организиране на дейностите по планиране и ръководство на дейности по безопасно използване на опасни вещества и лъчения;

 • Работа  с техническите средства за индивидуална защита;

 • Анализиране данни, факти и процеси, за вземане на оптимални решения по безопасното използване на опасни вещества и лъчения и справяне в критични ситуации;

 • Да оценяват риска и организират изпълнението на взетото решение по управление на опасните вещества и лъчения;

 • Оценката на химичната, радиационната, екологичната обстановка чрез използване на съвременни технологични инструменти;

 • Моделиране и симулиране на явления и процеси като прилагат придобитите знания;