ДЕКЛАРАЦИЯ на Академичния съвет на Национален военен университет „Васил Левски“

С настоящата декларация изразяваме нашето възмущение от изказванията на госпожа Соня Будева и господин Ангел Янчев, направени по време на заседание на Общинския съвет на община Велико Търново на 29.02.2024 г. по повод обсъждане на предложение за присъждане на академичната награда „Трети март“ на курсант от НВУ „Васил Левски“.

Считаме, че изказването на госпожа Будева въвежда в заблуждение Общинския съвет, същото е манипулативно, не отговаря на истината и уронва авторитета на Националния военен университет „Васил Левски“, като представя едностранно действията на Университета по провеждане на процедурата за номиниране на кандидат за наградата.

В изказването си госпожа Будева неоснователно твърди, че процедурата по номиниране на кандидат за получаване на наградата е опорочена от НВУ „Васил Левски“ поради следните причини:

 1. Нарушен е чл. 10 на статута на академичната награда „Трети март“, като не е провеждано заседание на комисията, в състава, на която влизат трима представители на НВУ „Васил Левски“ и двама представители на Великотърновския Общински съвет;
 2. Не са представени никакви материали на членовете на комисията;
 3. Било й е предложено да подпише протокол с предварително определен кандидат;
 4. Отказано й е предоставяне на материали, доказващи академични постижения на предложения кандидат;
 5. Като причини за предрешения избор на предложения кандидат са посочени неговите лидерски умения и психологическа устойчивост;
 6. Кандидатът няма академични постижения за разлика от другите номинирани кандидати;
 7. За предложения кандидат няма информация за академични постижения, нито представени пред членовете на комисията, нито в публичното пространство;
 8. Нарушен е чл. 8 на статута на академичната награда „Трети март“, в който се казва, че наградата се връчва на курсант, който е с научни изяви по време на следването.
 9. Нарушен е чл. 12 от статута, в който се казва, че началникът на Университета номинира пред Общинския съвет кандидат за получаване на академичната награда „Трети март“ в двуседмичен срок преди връчването на наградата.

Академичният съвет на НВУ „Васил Левски“ счита, че по-голямата част от твърденията на госпожа Будева не отговарят на истината или некоректно интерпретират фактите, поради следното:

 1. Комисията не е провела заседание при едновременно присъствие на всички членове, тъй като е било невъзможно да се уточни време за едновременното им събиране. Поради тази причина подполковник доц. д-р Григор Григоров (един от представителите на НВУ „Васил Левски“ в комисията) се е свързал с госпожа Будева за уговаряне на среща, на която да й бъдат представени номинираните от деканските съвети кандидати. Била е уговорена и проведена среща между двама от членовете на комисията от НВУ „Васил Левски“ и госпожа Будева.
 2. По време на тази среща на госпожа Будева са представени протоколи от заседания на деканските съвети, с които са номинирани четирима кандидати. Предложено й е за носител на академичната награда „Трети март“ да бъде номиниран класираният на първо място съгласно Методика за ежегодна оценка и класиране на курсантите от НВУ „Васил Левски“ курсант-старшина Даниел Христов Костов. Това е изискване на чл. 8 от Статута на наградата.

Непознавайки Статута на наградата „Трети март“ и посочената Методика, госпожа Будева е изразила съмнения в обективността на класирането, тъй като за предложения от представителите на НВУ „Васил Левски“ кандидат е намерила оскъдна информация в публичното пространство, докато за втория кандидат в класирането е открила много повече информация.

При тези възражения на госпожа Будева подполковник доц. Григоров е разяснил същността на Методиката, като й е обяснил в детайли, че съгласно същата класирането на курсантите се получава с отчитане на следните компоненти:

 • учебна дейност (успех от следването до момента);
 • лидерски качества, командирски качества и извънучебна дейност.

Госпожа Будева е поискала материали, доказващи академичните постижения на кандидатите. При това нейно искане са й били представени състезателните картони за класиране на номинираните, изготвени съгласно изискванията на Методиката. С представянето на състезателните картони й е разяснено, че академичните постижения са отчетени чрез включване на оценка, отчитаща средния успех от следването до момента, в крайната оценка. Също така й е обърнато внимание, че тази оценка за академичните постижения формира над 90% от крайната оценка. Освен това са представени и Отчетни картони за всеки от кандидатите, като на госпожа Будева е разяснено как са формирани оценките за командирските, лидерските качества и извънучебната дейност, в това число и за участията в научни форуми.

Госпожа Будева е заявила, че не приема представените й доказателства, въпреки, че посочените състезателни и отчетни картони са подписани от съответните длъжностни лица (командири, психолог, класен ръководител) и самия курсант, съгласно изискванията на Методиката.

При нов опит да й бъде разяснена Методиката за класиране, госпожа Будева е заявила, че иска да й бъде представен допълнителен доказателствен материал, отчитащ академичните и научните постижения на кандидатите.

Също така е заявила, че според нея тази Методика е неприемлива, тъй като следва в по-голяма степен да се отчитат научните изяви на курсантите.

 1. Считаме, че с изказването си, че „съгласно чл. 8 от Статута на академичната награда „Трети март“, тази награда се връчва на курсант, който е с научни изяви по време на следването“, госпожа Будева въвежда в заблуждение Общинския съвет. Може би съзнателно тя не запознава общинските съветници с пълния текст на чл. 8, че наградата се присъжда на курсант, който освен научни изяви, има отличен успех от следването и е класиран на първо място по критериите на Методиката.
 2. Не е вярно и твърдението, че е нарушен чл. 12 от Статута на наградата относно срока за номиниране на кандидат. Със свое писмо до кмета на община Велико Търново с изх. № 1032/16.02.2024 г. началникът на НВУ „Васил Левски“ е номинирал курсант старшина Даниел Христов Костов за удостояване с академичната награда „Трети март“, като към писмото е приложен препис-извлечение от решението на Академичния съвет. По този начин началникът на НВУ „Васил Левски“ е номинирал предложения от Академичния съвет кандидат точно две седмици преди връчването на наградата. В този смисъл изискуемият срок съгласно чл. 12 на Статута на наградата е спазен.

С изказването си, че всичко казано от госпожа Будева е абсолютно вярно, господин Ангел Янчев също въвежда в заблуждение Общинския съвет. Предизвиква недоумение и изказването му, че за да подпише протокола на комисията му е оказано въздействие от бившия му командир. Нима вземаните от г-н Янчев решения се дължат на външни въздействия, а не на вътрешното му убеждение?

Считаме, че непознаването на мисията на Националния военен университет „Васил Левски“ и спецификата на обучението и възпитанието на курсантите от някои общински съветници, не им дава основание да хвърлят безпочвени обвинения върху Университета и да уронват престижа на тази уважавана институция.

Във връзка с всичко посочено до тук, Академичният съвет потвърждава пред обществеността номинацията на курсант-старшина Даниел Христов Костов за носител на академичната награда „Трети март“ за 2024 г.

В заключение искаме да ви запознаем с мисията на Националния военен университет „Васил Левски“, а именно: да изгражда своите възпитаници морално, умствено и физически, да ги приобщава към идеалите на родолюбието, дълга и честта, да ги формира като личности и ръководители с изградени лидерски качества, способни да развиват и прилагат научни знания, да управляват обществени и специални структури в мирно време и кризи и да участват в национални и многонационални проекти за поддържане на сигурността, опазване на мира и развитие на обществото.

Декларацията е приета на заседание на Академичния съвет на НВУ „Васил Левски“ с протокол № 223/01.03.2024 г.