В НВУ започна тридневно студентско състезание за бизнес идеи

Тридневно студентско състезание за бизнес идеи започна днес в Националния военен университет „Васил Левски“. 50 обучаеми от професионално направление „Администрация и управление“, ще работят върху своя бизнес идея, като през последния ден ще трябва да я презентират пред компетентно жури от представители на работодатели от региона. Идеите ще бъдат оценявани и класирани по критерии като иновативност, практическа приложимост, презентация, потенциал за доразвиване и превръщане в пазарен продукт. Дейността е насочена към развиване и усъвършенстване на уменията на обучаемите за работа в екип, дебатиране, решаване на реални проблеми, изпълнение на практически задачи и представяне на информация пред аудитория.

В НВУ започна тридневно студентско състезание за бизнес идеиВ НВУ започна тридневно студентско състезание за бизнес идеи

Инициативата е по проект BG05M2OP001-2.016-0005 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Национален военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.