Заповед № РД-02-1523/20.12.2021 г., oтносно обявяване на резултатите от провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, по реда на Наредба № 7/14.11.1997 г. и назначаване на комисия за отчитане на предаването им