Заповед № РД-02-274/26.02.2020 г. oтносно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи.