Заповед № РД-02-487/11.04.2022 г., Относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина, по реда на Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост