Заповед № РД-02-488/11.04.2022 г., oтносно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на отпадъчни метали, по реда на Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост