Заповед РД-02-1083/16.09.2022 г., oтносно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на метални отпадъци в НВУ „Васил Левски“, район Шумен, по реда на Наредба № 7/14.11.1997 г.