Заповед РД-02-961/11.08.2022 г., oтносно обявяване на резултатите от проведен търг с явно наддаване, организиран по реда на Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, обявен със заповед № РД-02-914/29.07.2022