История на сектор „Дистанционно обучение”

Въвеждането на дистанционна форма на обучение в Националния военен университет „Васил Левски” се основава на дългосрочна визия за развитието на образователната и научната дейност в университета. Визията съдържа политиката на ръководството на НВУ „Васил Левски” за цялостното развитие на дистанционната форма на обучение (ДФО). В нея са отчетени проучванията на тенденциите за развитие на висшето образование и неговата нормативна уредба както в България, така и в страните от ЕС и САЩ. Съобразена е с основните насоки на Директива 75-3 на Съюзното командване по трансформациите (СКТ) - SACTD 75-3, основните моменти в работния вариант на Директивата на СКТ за дистанционно обучение - ACT JOINT ADVANCED DISTRIBUTED LEARNING DIRECTIVE (ACT JADLD), Инструкция И-3 на Министерството на отбраната за организиране и провеждане на дистанционна форма на обучение във военните училища, прилагането на системния подход и системата за управление на качеството на обучение в НВУ „Васил Левски”.

Поставените цели определят насоките, в които ще се развива университета в областта на ДФО през следващите години. Основните изводи и предложения са насочени към осигуряване и постигане на конкурентно предимство на пазара на висшето образование у нас и осигуряване на следдипломна квалификация, чрез пълно и ефективно използване на дистанционно обучение (ДО) в отговор на нарастващите потребности от обучение през целия живот, както и постигане на високо качество и съществено снижаване на разходите.

Технологичната революция във военното дело неминуемо изисква качествено нови образователни технологии за обучение на личния състав по всяко време и на всяко място. Съюзните задължения на България като член на НАТО, определят прилагане на политиката на алианса за съвместно обучение и образование. Ръстът на обучаващите се през целия си живот се отразява на висшето образование (ВО). Нараства броят на студентите, които искат да съчетаят работа и образование, търсят по-гъвкави начини за получаване на образователно-квалификационни и образователни и научни степени.

В този контекст, ръководството на НВУ „Васил Левски” разработи и реализира своите стратегическите намерения в областта на дистанционното обучение през следващите години.

В изпълнение на визията през 2005 година в Националния военен университет „Васил Левски” се въвежда дистанционно обучение. Създава се щатна структура - „Център за дистанционно обучение” (ЦДО) като функционално обслужващо звено по смисъла на закона за висшето образование. Изгражда се първична инфраструктура и софтуерна платформа за провеждане на следдипломна квалификация и езикови курсове в дистанционна форма на обучение.

Опитът, придобит във формата за дистанционно обучение и използването на системата за управление на обучението през периода 2005 -- 2011 г., създава главните предпоставки за разширяване образователния профил на дистанционното обучение в НВУ „Васил Левски”. Ползват се модули и курсове на английски език за самостоятелна подготовка - курсове и тестове, инсталирани на сървъра на ЦДО (https://dlcdev.nvu.bg).

През 2012 г. Националния военен университет „Васил Левски” кандидатства по проектно предложение и се включи в Европейската програма „Развитие на човешките ресурси” с проект: „Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към Национален военен университет „Васил Левски” по схема: BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”.