Мисия на сектор „Дистанционно обучение”

Основна цел на сектора е да се извърши приспособяване към начините на извършване на образованието на сегашното поколение с използване на иновационни образователни технологии, за да се даде възможност на всеки обучаем да учи по всяко време, на всяко място, с всеки преподавател, чрез крайно устройство – компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон.

Основните стъпки, необходими за осъществяването на основната цел са:

 1. Да се осигури използването на дистанционните форми на обучение във всички образователни форми и степени в Национален военен университет „Васил Левски”;
 2. Да се стимулира повишаване качеството на обучение чрез въвеждане на възможности и ресурси за ефективна дигитализация на обучението в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение;
 3. Да се създаде равнопоставеност на дистанционната форма на обучение с редовната и задочната, и създаване условия за обучение чрез тази форма на хора със специални образователни потребности;
 4. Усъвършенстване, поддръжка и администриране на интернет системата за дистанционно електронно обучение:
 • Усъвършенстване функционалността на залите за дистанционно обучение с непрекъснато обновяване на необходимия хардуер и високоскоростен интернет;
 • Разширяване и подобряване на условията за достъп до образователните програми;
 • Въвеждане и разширяване използването на софтуер за откриване и разпознаване на плагиатство и използване на технологиите като средство за превенция на това
 1. Разработване на учебно съдържание, учебни дейности и дейности по оценяване, в условията на виртуална учебна среда и стартиране на обучението:
 • Разработване и утвърждаване на стандарти и процедури за проектиране, създаване, регистрация и съхраняване на електронни учебни дейности и ресурси;
 • Разработване на електронното съдържание на учебните дисциплини, дейности и начин на оценяване, в съответствие с приетите стандарти;
 • Интегриране на разработените материали в платформата за дистанционно обучение;
 • Създаване на организация на учебния процес в дистанционна форма на обучение, която да позволи пълноценно преподаване на учебния материал в практическите дисциплини;
 • Прилагане на игровизация (геймификация) на обучението според възможностите на различните дисциплини;
 • Адаптиране или целенасочено разработване на курсове, програми и дисциплини за обучаеми със специални образователни потребности;
 • Въвеждане на дистанционни форми за чуждоезиково обучение.
 1. Осигуряване на квалификацията на научно-преподавателския състав, администраторите и лицата за техническа поддръжка:
 • Провеждане на обучение за работа с разработената система за ДО;
 • Провеждане на курсове за преподаватели по специфични дейности в областта на разработване на учебните материали, създаване на тестове за оценка на теоретичните знания и др.;
 • Участие в курсове, обучения, семинари и научни конференции свързани с електронното и дистанционно обучение на администраторите и лицата за техническа поддръжка, с цел повишаване на тяхната квалификация, запознаване с последните новости и прилагането им.
 1. Стимулиране използването на средата за електронно и дистанционно обучение.
 • Насърчаване и подкрепа на академичната общност от обучаеми и преподаватели на Националния военен университет творчески да използват възможностите на съвременните информационни технологии;
 • Създаване на благоприятна учебна изследователска среда за прилагане на изследователския подход на всички етапи от образователния процес - от разработването на учебното съдържание, през неговото преподаване и усвояване, до оценяването на постиженията на обучаемите.