Digital mathematics applied in defence and security education (DIMAS)

Проектът Digital mathematics applied in defence and security education (Цифрова математика, приложена в обучението по отбрана и сигурност) (DIMAS) № 2023-1-BG01-KA220-HED-000156664 е финансиран по програма Еразъм+, ключово действие 2 - Партньорство за сътрудничество във висшето образование.

Има за цел да анализира и предостави с подходящи електронни (софтуерни) средства математическата теория, необходима за образованието във военната сфера.

Чрез този проект ще се повиши интереса към преподавания материал във висшето образование в области като Статистика, Математически анализ и други избрани глави от Математиката. 

Партньори по този проект са:

НВУ "В. Левски" - водеща организация;

Военна техническа академия "Фердинанд I", Румъния

Войскова техническа академия "Ярослав Дабровскиего", Полша

Университет Торино, Италия

Гръцко военно училище "Евелпидон", Гърция

Бюджетът е 250 000 евро, срокът е 3 години, считано от 01.11.2023г. и е разделен на 5 работни пакета, в които са дефинирани задачи по анализ, създаване и предстяване на математически задачи чрез способностите на съществуващ софтуер за работа с математически апарат.

На 27.11.2023 се състоя първата онлайн международна среща по този проект, на която бяха обсъдени конкретните задачи на всеки от партньорите.