Доцент доктор инженер-еколог Галина Иванова

Катедра „Защита на населението и инфраструктурата”

ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР-ЕКОЛОГ ГАЛИНА ХРИСТОВА ИВАНОВА

Доцент доктор инженер-еколог Галина Христова Иванова

 
 РОДЕНА
08 май 1976 г., гр. Горна Оряховица
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2014 – 2016
НВУ „Васил Левски”, гр. В.Търново
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 02.08.15 „Техника и технология на взривните работи” област на висшето образование 5. „Технически науки” професионално направление 5.13. „Общо инженерство”
2015 – 2019
Технически университет – Габрово
Магистърска програма „Опазване на околната среда и устойчиво развитие” професионална квалификация: инженер-еколог
2011 – 2013
НВУ “Васил Левски”, гр. В. Търново
Магистърска програма: „Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи“, квалификация: мениджър по ЗНБАК
1994 – 1999 
ШУ „Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен
Висше образование (магистърска програма) „Химия - университетска”, квалификация: Химик-органик
1991 – 1994
СОУ „Г. Измирлиев”, гр. Г. Оряховица
Паралелка със засилено изучаване на „Химия и Биология”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2018
Свидетелство за придобита правоспособност за работа с взривни материали, правоспособност: Ръководител на взривни работи на открито, издадено от ДИТ;
2014
Курс „Специализирано обучение по Английски език за преподаватели – граждански лица ниво В2” – НВУ „В. Левски”;
2014
Курс „Специализирано обучение по Английски език за преподаватели – граждански лица ниво В1+” – НВУ „В. Левски”;
2014
Курс „Методически и математически основи на научните изследвания” – НВУ „В. Левски”;
2014
Курс „Научно-изследователска дейност” – НВУ „В. Левски”;
2013
Курс „Методика на академичното преподаване” – НВУ В. Левски”;
2013
Курс „Презентиране на нови учебни програми и специалности” – НВУ „В. Левски”;
2013
Курс „Разработване на нови учебни програми и актуализация на съществуващи” – НВУ „В. Левски”;
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 16.10.2019
Доцент в НВУ „Васил Левски” – В.Търново;
2016 – 2019
Главен асистент в НВУ „Васил Левски” – В.Търново;
2012 – 2016
Асистент в НВУ „Васил Левски” – В.Търново;
2005 – 2012
Сержант на кадрова военна служба на длъжност: Началник на регистратура за класифицирана и некласифицирана информация в.ф.14390 – Горна Оряховица”;
1998 – 2005
Сержант на КВС на длъжност: Командир на отделение ЯХБР, под.34010 – Горна Оряховица.
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Екология
 
Метеорология
 
Неорганични токсични вещества
 
Опазване на околната среда
 
Биологично оръжие и защита от него
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
Курс „Специализирано обучение по Английски език за преподаватели – граждански лица ниво В2” – НВУ „В. Левски” 2014 г.