Допълнителен прием за обучение в ОКС "Магистър" по специалности във факултет „Общовойскови”

 
Желаещите да се обучават подават във факултет „Общовойскови“ от 12.09.2022 г. до 14.10.2022 г. включително: заявление, копие на диплома за завършено висше образование (оригиналът се носи за сверка) и бордеро от предварително платена такса от 10.00 лв. в „Банка ДСК“ АД, Клон Велико Търново по банкова сметка:
 
IBAN – BG 09 STSA 9300 3100 8354 00
BIC – STSABGSF
 
Забележка: В случай, че дипломата за завършено висше образование не е издадена може да се кандидатства с академична справка или уверение, в което е вписан средния успех от курса на обучение и средния успех от държавните изпити.)
Документи (сканирани: заявление, диплома и бордеро за заплатена такса) могат да се подаването и по електронна поща tsageorgieva@nvu.bg, или на хартиен носител на адрес: гр. Велико Търново, бул. България 76, Факултет „Общовойскови“, Деканат.
 
Важно: Образец на заявление за обучение в ОКС "магистър" може да изтеглите тук.
Класирането на кандидатите ще се извърши на 17.10.2022 г.
Записване на обучаемите – лично - от 19.10. 2022 г. до 25.10.2022 г.
 
Документи за записване:
  • Лична карта (копие);
  • Копие на диплома за средно образование;
  • Снимки – 4 бр. 3,5/4,5 см и 2 бр. снимки – 2,0/2,5 см;
  • Бордеро за платена семестриална такса в „Банка ДСК“ АД, Клон Велико Търново;
  • Такса за обработка на докумнти в „Банка ДСК“ АД, Клон Велико Търново – 25 лева.
Годишни такси:
Специалност „Стопанска логистика“ – дистанционно обучение – 1 200лв.;
Специалност „Стопанско управление“ – задочно обучение – 1 200лв.;
Специалност „Стопанско управление“ – дистанционно обучение – 1 200лв.;
Специалност „Социална сигурност“ – задочно обучение – 1 200лв.;
Специалност „Социална логистика“ – дистанционно обучение – 1200 лв.;
Специалност „Корпоративна сигурност“ – дистанционно обучение – 1 200 лв.;
Специалност „Индустриален мениджмънт“ – задочно обучение – 1 200 лв.;
Специалност „Индустриален мениджмънт“ – дистанционно обучение – 1 200 лв.;
Специалност „Автомобилна техника и транспортна логистика“ – дистанционно обучение – 1 200 лв.;
Специалност „Защита от опасни вещества и лъчения“ – задочно обучение – 1 200 лв.;