Главен асистент доктор Мария Дончева

Главен асистент в катедрата „Национална и регионална сигурност”

Главен асистент доктор Мария Василева Дончева

Главен асистент доктор Мария Василева Дончева

 
 РОДЕНA
24 септември 1985 г., гр. Велико Търново
 
ОБРАЗОВАНИЕ
 
2013 – 2016
 
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново
Обучение в редовна докторантура по научна специалност „Теория на държавата и правото“
17.02.2017 г.
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Юридически факултет, катедра „Публичноправни науки“
придобита Образователна и научна степен „доктор по право“ в област на висшето образование 3.6. Право, научна специалност“Теория на държавата и правото, след защита на дисертационен труд на тема „Право, морал, религия“
 
2010 – 2012
 
НВУ „Васил Левски“
Специалност „Национална и регионална сигурност“,
специализация„Защита на класифицираната информация“
ОКС Магистър
        
2004 – 2009
 
ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново
Специалност „Право“
ОКС Мaгистър
 
1999 – 2004
 
Старопрестолна гимназия по икономика, гр. Велико Търново
Специалност „Счетоводна отчетност”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
2011
 
Курс на обучение по ключова компетенция
„Лидерство“
Конфедерация на независимите синдикати
България
 
2010
 
Краткосрочен курс за професионална квалификация
по комплексно компютърно обучение
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Център за квалификация
гр. В. Търново
 
2010
Стажант в Нотариална кантора
Нотариус Дешка Рачевец, с район на действие Великотърновски районен съд, вписан под № 430 в регистъра на Нотариалната камара
 
2004 - 2005
 
Завършен езиков курс по практически испански език
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“,
гр. В. Търново
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 29.04.2020
Главен асистент в НВУ „Васил Левски”
 
2018 - 2020
 
Асистент в НВУ „Васил Левски”
2010 – 2013
 
Юрисконсулт
„ Студентски столове и общежития” ЕАД София –
клон Велико Търново, гр. Велико Търново
 
НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Основи на държавата, правото и гражданско – военни отношения
 
Международно публично право
 
Международно хуманитарно право
 
Структура и функции на органите на сигурността в държавната и местната администрация
 
Въведение в гражданското и трудовото право
 
Правни аспекти на сигурността
 
Геополитика и политическа география
 
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
Английски и руски език