Главен асистент доктор Вероника Стефанова

Главен асистент в катедра „Защита на населението и инфраструктурата”

Снимка

Главен асистент доктор Вероника Красимирова Стефанова

 
 РОДЕНА
20 август 1987 г., гр. Велико Търново
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2013 – 2016
НВУ „Васил Левски”
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 05.02.24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство (сигурност и отбрана)
2009 – 2011
НВУ „Васил Левски”
ОКС „Магистър” по специалност „Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи”
2006 – 2009
НВУ „Васил Левски”
ОКС „Бакалавър” по специалност „Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи”
2001 – 2006 
Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”
Специалност „Немски и английски език”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2017
Курс „Организиране и провеждане на иновативно обучение за развитие капацитета на докторанти, пост-докторанти и млади учени“, Национален военен университет „Васил Левски“
2017
„Специализиран курс по съвременни софтуерни продукти в областта на инженерното проектиране”, Национален военен университет „Васил Левски“ и „Интелекти” ООД, гр. Велико Търново
2014
Курс „Математически и методически основи на научните изследвания“ , Национален военен университет „Васил Левски“.
2014
Курс „Научно- изследователска дейност“ ,Национален военен университет „Васил Левски“
2014
Курс „Методика на академичното преподаване“ ,Национален военен университет „Васил Левски“
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
От 2016
Главен асистент в НВУ „Васил Левски”
2013 – 2016
Асистент в НВУ „Васил Левски”
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
„Управление на качеството”.
 
„Безопасност на сгради,обекти и технологични процеси”.
 
„Техника за аварийно- спасителни работи и поддръжка”.
 
„Природни, антропогенни бедствия и пожари”.
 
„Конструкция на инженерна и специална техника и оборудване”.
„Организация, управление и оценка на ефективността на комплекси от инженерни и специални машини”.
„Стандартизация и проектиране”.
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
Ниво В1
немски език
Ниво В1