Кратка история на катедра „Комуникационни и информационни системи”

През 1963 г. е закрито Висшето народно военно инженерно свързочно училище в гр. Силистра и подготовката на свързочни офицери, със срок на обучение три години и признато полувисше образование е възложена на Народното военно училище „Васил Левски“ в гр. В. Търново.

Със заповед на началника на училището № 0295 от 31 юли 1963 г. е създадена катедра „Свързочна подготовка“.

От 23 август 1969 г. се преминава от тригодишен към петгодишен срок за обучение на курсантите - свързочници с получаване на гражданска квалификация - инженер.

През 1982 и 1983 година са назначени нови преподаватели и от катедрата се отделя предметно-методическата комисия “Ремонт”, която е включена в състава на катедра “Ремонт на въоръжението и техниката” на военното училище.

Извършените през есента на 1992 г. щатни промени в структурата на военното училище довеждат до сливане на катедри “Свързочна подготовка” и “Радиоелектроника” в една катедра с наименование - “Свързочна подготовка“.

През  1993 г. катедрите отново се разделят. Катедра “Свързочна подготовка” се преименува във “Военни радио и телекомуникации” (ВРТК), а катедра “Радиоелектроника” в “Радиотехника и електроника” (РТЕ).

През 2002 г. се обединяват  катедрите ВРТК, РТЕ и “Компютърни технологии” и се сформира една катедра - “Комуникационни и информационни системи” (КИС).

Първият випуск на Националния военен университет „Васил Левски”, по специалност „Военни комуникационни системи”, със съпровождаща гражданска специалност „Комуникационна техника и технологии” завършва през 2005 г. по нова схема на обучение. Курсантите преминават обща военна подготовка през първата учебна година (2 семестъра) в гр. В. Търново, след това 2 години (4 семестъра) се обучават във факултет “Артилерия, ПВО и КИС” в гр. Шумен, където изучават инженерните дисциплини. Последната година (2 семестъра) курсантите отново се връщат в гр. В. Търново, където в катедра КИС на факултет „Общовойскови“ изучават военната специалност.

Посочената схема на обучение на курсантите се запазва до 2016 г.

През 2012 г., след закриването на катедра „Природоматематически науки“, методическо направление „Математика“ с трима преподаватели се присъединява към катедра КИС.

Приетите през 2016 г. курсанти по военна специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“, специализация „Военни комуникационни и информационни системи”, със съпровождаща гражданска специалност „Комуникационна техника и технологии” се обучават в катедра КИС по военната и по гражданската специалност за целия период на обучение.

Военни специализации по които се извършва обучение в катедрата:

„Военни комуникационни и информационни системи“

Граждански специалности в образователно-квалификационна степен „бакалавър“, по които се извършва обучение в катедрата:

  • редовно обучение:

„Комуникационна техника и технологии“

  • задочно обучение:

„Комуникационна техника и технологии“