Кратка история на катедра „Специализирана подготовка”

Кратка история на катедрата
Катедра “Специализирана подготовка” е наследник на катедра “Разузнаване” и катедра “Разузнавателна подготовка”, създадена през 1972г. във Висшето военно общовойсково училище “Васил Левски” – Велико Търново. След извършеното реорганизиране на ВВОВУ ”Васил Левски” в Национален военен университет “Васил Левски” през 2001г., катедрата е закрита и организационно преминава в структурата на катедра ”Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътни войски” като методическо направление “Разузнаване”. През 2006 година с промяната на щата е възстановена Катедра „Разузнаване”.
Катедра “Специализирана подготовка” обучава курсанти и студенти от различни специалности по редица фундаментални военни дисциплини, с основен акцент върху военно-професионалната подготовка на курсанти от специализация “Разузнаване”, „Електронно разузнаване и електронна война” и „Военна полиция”  и студенти от специализация „Национална и регионална сигурност”.
 
Военни специализации, по които се извършва обучение в катедрата:
“Разузнаване”
 „Електронно разузнаване и електронна война”
 „Военна полиция”
 
Граждански специалности в образователна-квалификационна степен „бакалавър”, по които се извършва обучение в катедрата:
- редовно обучение:
„Национална и регионална сигурност”
-задочно обучение:
„„Национална и регионална сигурност”
 
Граждански специалности в образователна-квалификационна степен „магистър”, по които се извършва обучение в катедрата:
- задочно обучение:
„Национална и регионална сигурност” специализация „Управление на кризи“ – 2 семестъра
„Национална и регионална сигурност” специализация „Управление на кризи“  – 3 семестъра
„Национална и регионална сигурност” специализация „Защита на класифицираната информация“ – 2 семестъра
„„Национална и регионална сигурност” специализация „Защита на класифицираната информация“  – 3 семестъра
 
Докторски програми в образователна и научна степен „доктор”, по които се извършва обучение в катедрата:
- в професионално направление 9.2 „Военно дело” – „Организация и управление на въоръжените