Премини към основното съдържание

Кратка история на катедра „Управление на ресурси и технологии” 

Катедра „Управление на ресурси и технологии” се явява наследник на традициите във военното образование на курсантите, като правоприемник на няколко инженерни катедри трансформирайки се във времето, а именно: „Двигатели с вътрешно горене”, „Танкова техника”, „Ремонт на въоръжението и техниката” и „БТР и автомобилна подготовка”.

В отговор на промените в нормативните документи свързани с повишените изисквания към висшето образование, от началото на 1996 г. структурно военните училища трябваше да преминат на факултетна организация и да се разкрият процедури за тяхната акредитация.

В изпълнение на тези изисквания, от есента на 1998 г., с въведените нови щатове във ВВОВУ “Васил Левски” са формирани три факултета.

Във факултет “Командно-инженерен” (първи) са техническите катедри: “Танкова техника” (бившата „Бронетанкова подготовка”), “Бронетранспортьори и автомобили” (бившата „Бронетранспортьори и автомобилна подготовка”), “Техническа механика” (бившата “Двигатели с вътрешно горене”) и “Машиностроене и уредостроене” (бившата “Ремонт на въоръжението и техниката”).

От 1 септември 2000 г., втори и трети факултет са обединени в един, а от 1 септември 2001 г., двата факултета се обединяват в – “Общовойскови”. При тази промяна “Танкова техника” и “Бронетранспортьори и автомобили” се обединяват в катедра “Танкова техника, бронетранспортьори и автомобили”.

След преобразуването на трите военни училища в Национален военен университет “Васил Левски” (решение ХХХІХ Обикновено народно събрание от 14 юни 2002 г.), с щата от 1 септември катедрите на факултет “Общовойскови” се реорганизират и те са сведени до седем в които влизат, техническите катедри: “Техническа логистика” и “Инженерно осигуряване, техника и технологии”.

През юли 2006 г. от катедра “Инженерно осигуряване, техника и технологии” се отделя МН „Машинознание, техника и технологии” и преминава към катедра “Техническа логистика”, която се преобразува в настоящата катедра “Управление на ресурси и технологии”.

Военни специализации, по които се извършва обучение в катедрата:

Военна специализация „Танкова и автомобилна техника”

Образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионално направление „Военно дело” със специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”  и военна професионална квалификация  „Офицер на тактическо ниво на управление”

Образователно-квалификационна степен „бакалавър”, специалност по гражданска квалификация „Управление на ресурси и технологии” с гражданска професионална квалификация „Инженер по автомобилна техника”.

Граждански специалности в образователна-квалификационна степен „бакалавър”, по които се извършва обучение в катедрата:

- Редовно обучение:
“Автомобилна техника и транспортна логистика” със срок на обучение 8 семестъра в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.13. „Общо инженерство“ с професионална квалификация  „инженер“.
“Индустриален мениджмънт” със срок на обучение 8 семестъра в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.13. „Общо инженерство“ с професионална квалификация  „инженер“.

- Задочно обучение:
“Автомобилна техника и транспортна логистика” със срок на обучение 8 семестъра в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.13. „Общо инженерство“ с професионална квалификация  „инженер“.
“Индустриален мениджмънт” със срок на обучение 8 семестъра в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.13. „Общо инженерство“ с професионална квалификация  „инженер“.

Граждански специалности в образователна-квалификационна степен „магистър”, по които се извършва обучение в катедрата:

- Задочно обучение:
“Автомобилна техника и транспортна логистика” със срок на обучение 2, 3 и 4 семестъра в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.13. „Общо инженерство“ с професионална квалификация  „магистър инженер“.

“Индустриален мениджмънт” със срок на обучение 2, 3 и 4 семестъра в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.13. „Общо инженерство“ с професионална квалификация  „магистър инженер“.

- Дистанционно обучение:
“Автомобилна техника и транспортна логистика” със срок на обучение 2, 3 и 4 семестъра в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.13. „Общо инженерство“ с професионална квалификация  „магистър инженер“.

“Индустриален мениджмънт” със срок на обучение 2, 3 и 4 семестъра в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.13. „Общо инженерство“ с професионална квалификация  „магистър инженер“.

Докторски програми в образователна и научна степен „доктор“, по които се извършва обучение в катедрата:
Научна специалност: „Колесни, верижни машини и логистика”
Област на висшето образование: 5. „Технически науки”
Професионално направление: 5.13. „Общо инженерство”