Кратка история на катедра „Военни науки”

След създаването на Военното училище през септември 1878 г. във Филипопол (дн. Пловдив) и официалното му откриване на 26 ноември в София, в списъка на учебните предмети фигурират топографско чертане, леко стрелково оръжие и артилерия, които са предшественици на днешната огнева подготовка, както и тактика.

Освен това в състава на бойната подготовка се провежда така нареченото строево обучение. В него са включени и такива раздели като: взводно полуротно, ротно и дружинно учения в сгъстен строй; бойно учение (атака, отбрана, стражево охранение); учение в състава на по-голяма единица, както и хватки и действия с пушките „Крнка” и „Бердана”.

През различните периоди от развитието на училището тактическите и огневите дисциплини заемат много важно място в общия процес на обучение и възпитание на юнкерите. Особено това се отнася за периода в навечерието на Втората световна война, когато цялата система за обучение и възпитание в училището е развита в пълна степен, с отчитане от една страна на новостите в оръжията и способите за водене на боя, а от друга с отчитане на опита от воденето на предишните войни и създадените традиции в продължение на 65 години в самата военнообразователна система. Тогава при оформяне общото старшинство (крайно класиране преди производството) на випускниците, в раздела за успеха, в зависимост от важността на отделните дисциплини, по-лучената оценка се умножава с определен коефициент. Така, за пехотинци, оценката по тактика е с най-висок коефициент – 8, а за стрелковото дело – 6. За сравнение може да се посочи, че за повечето останали предмети този коефициент е от 1 до 5.

Още един пример – изпитът за производство в първи офицерски чин (праобраз на днешния държавен изпит по военната специалност) се провежда в продължение на 15-20 дни и включва седем отделни елемента. Първите четири имат пряко отношение към тактическата, огневата подготовка и военна-та история, а именно:
1. Решение и изпълнение на тактическа задача с усилен взвод или рота и командване на съответната единица за време 2 часа.
2. Съставяне на тактическа задача за усилен взвод или рота и ръководене на същата за 4 часа.
3. Решаване на стрелкова задача на местността с пехотен, картечен, пехотно-оръдеен или минохвъргачен взвод за 20-30 минути.
4. Съставяне на топографска задача на местността, произтичаща от тактическата задача за 20-30 минути.
5. Подготовка и изнасяне на беседа пред войниците върху някое историческо събитие, боен празник или известен въпрос от бойната служба или дисциплината.

Според архивните документи, рождената дата на катедрата е 5 ноември 1945 г. На този ден, със Заповед № 249 на тогавашния началник на Народното военно училище “Васил Левски” генерал-лейтенант Христо Стойков, в учебното отделение на училището се учредяват шест катедри, първата от които се нарича „Тактически науки”. Тя обхваща тактиката на родовете войски и обща тактика. Артилерията и стрелковото дело се преподават в третата по ред катедра – „Физико-математически науки”.

Особеното е, че катедрите не са щатни единици, въпреки че са назначени началници на същите. В тях влизат всички преподаватели, асистенти и лектори, преподаващи съответните дисциплини.

Обособяването на днешната катедра като отделно щатно учебно-методическо звено става през месец август 1950 година. Тогава, съгласно министерска заповед № 135 от 18 август, Народното военно пехотно училище „Васил Левски” преминава към нов щат, съгласно който се формират четири цикъла, вторият от които е „Тактически”. Съставът на тактическия цикъл е 34 души, които са преподаватели по тактика на пехотата, тактика на артилерията, тактика на бронетанковите и механизирани войски, инженерни войски, химическо дело, свръзки и топография.

От септември 1954 г. броят на преподавателите в цикъла намалява на 25 души, но преподаваните дисциплини се увеличават и достигат девет. За първи път са назначени преподаватели по история на военното изкуство и военна педагогика и военна психология. От есента на 1956 г. в цикъла започва преподаването и на войскови тил. Това е продиктувано от сливането на тиловото училище от Русе и танковото училище от Ботевград с пехотното училище.

Много важен момент от историята на цикъл „Тактически” е формира-нето на Предметно-методически комисии в него (ПМК). Този въпрос се урежда със заповед на началника на Народното военно училище „Васил Левски” генерал-майор Димитър Попов № 028 от 19 януари 1957 г., която се отнася и за другите цикли.

Към тактическия цикъл са формирани пет ПМК – „тактика на пехотата за първи и втори курс”, „тактика на пехотата за трети курс”, „тактика на бронетанковите и механизираните войски” (БТМВ), „противохимическа защита и противоатомна подготовка”, „военна топография”. В цитираната заповед се дават указания лекциите по артилерия, военноинженерна подготовка, свързочна подготовка, методическа подготовка и история на военното изкуство да се обсъждат в ПМК по тактика на пехотата.

След преместването на училището в гр. Велико Търново през месец септември 1958 г., цикъл „Тактически” претърпява нова реорганизация.

В училището се формира „Танков цикъл”, към който са включени преподавателите по тактика на БТМВ. Тези, които преподават инженерна, свързочна, химическа подготовки и войскови тил са назначени в „Смесения цикъл”. Така в „Тактическия цикъл” остават да се преподават обща тактика (тактика на пехотата), артилерия, история на военното изкуство и топография, а ПМК са сведени до три – „тактика на пехотата за първи и втори курс”, „тактика на пехотата за трети курс” и „военна топография”.

От есента на 1959 г. курсът на обучение за курсантите става пет години, като в наименованието на училището е добавена думата „висше”. Това налага ново преструктуриране на учебно-методическите звена и циклите са преобразувани в катедри. Още през януари 1959 г. са създадени осем катедри, първата от които е „Тактика”. Впоследствие обаче, след приемането на курсантите и започване на учебната година, има ново преструктуриране на катедрите и те са сведени в седем. Две от тях са тактически – „Обща тактика” и „Тактика на БТМВ”.

Катедра „Обща тактика” е втората по щата след „Общообразователна-та” и е в състав 20 преподаватели, като включва четири ПМК – „курсантска”, „школническа”, „запасни офицери” и „действащи офицери”.

Катедра „Тактика на БТМВ” (трета по ред) се състои от 11 души, които са групирани в две ПМК – „тактика на БТВ и артилерията” и „военна топография”.

Съществуването на двете катедри продължава само година и от есента на 1960 г. те се сливат в една, която се нарича „Тактика”. В нея се преподават четири дисциплини – обща тактика, тактика на БТВ, военна топография и история на военното изкуство. Предметно-методическите комисии също са четири – „подготовка на курсанти”, „подготовка на школници”, „тактика на БТВ” и „военна топография”.

От есента на 1961 г. школата за запасни офицери е преместена в Плевен. Същевременно катедрите в училището се разрастват поради наличието на три випуска от висшия курс. Катедра „Тактика” е четвърта по ред в щата и нейният преподавателски състав намалява 2,5 пъти – от 26 на 11 души.

Освен учебните дисциплини от предишната учебна година, при тази реорганизация в катедрата започват отново да се преподават инженерна подготовка, химическа подготовка, противоатомна защита и противохимическа защита. Променя се наименованието на тактиката на БТВ и тя започва да се нарича – тактика на танковите войски.

Тази реорганизация предизвиква промяна в ПМК, като техният брой вече е пет – „тактика”, „тактика на танковите войски” (ТТВ), „военна топография”, „противоатомна и химическа подготовка” и „инженерна подготовка”.
За учебната 1962-1963 г. катедра „Тактика” продължава да се свива – остават девет преподавателя, сведени в две ПМК – „тактика” и „военна топография”.

От есента на 1963 г. във ВНВУ „Васил Левски” се създават три нови катедри – „Свързочна техника”, „Военноинженерна подготовка” и „Военнохимическо дело”. В последните две преминава част от преподавателския състав на катедра „Тактика”. Междувременно в нея започва да се преподава една нова учебна дисциплина – танкотехническо и автотракторно осигуряване. Броят на преподавателите нараства до 16, а ПМК са три –„обща тактика (тактика на пехотата)”, „ТТВ” и „топография”. За отбелязване е, че за първи път ПМК са фиксирани като щатни звена. В щата на училището катедрата е на първо място. От този момент ролята на катедра „Тактика” в училището нараства много. Показателен за това е фактът, че в много случаи, когато началникът на училището отсъства, оставя за свой заместник именно началника на катедрата – полк. Марин Пенчев Костадинов.

Със започване на учебната 1964-1965 г. катедра „Тил и вътрешна търговия” в училището е закрита и част от нейните преподаватели преминават в катедра „Тактика”. Така, за втори път след седем години, в нея се преподава войскови тил, като за това е формирана нова (четвърта) ПМК със същото наименование, но това положение продължава само една година. От есента на 1965 г., вместо войскови тил, в катедра „Тактика” започва да се преподава войсково разузнаване и чужди армии. През следващите няколко години това положение се стабилизира, както по отношение броя на преподавателите (16 души), така и по преподаваните дисциплини. Единствената промяна е, че от есента на 1969 г. от катедрата отпада дисциплината танкотехническо и автотракторно осигуряване.

Следващата промяна на учебно-методическата структура на катедрата се извършва от есента на 1971 г. За първи път общата тактика е разделена на две ПМК – „взвод – рота” и „батальон – полк”. Другата промяна е, че в катедрата през тази учебна година се преподава една нова учебна дисциплина – борба с радиоелектронните средства на противника.

От есента на 1972 г. в училището се създава нова катедра „Разузнавателна подготовка”. Към нея преминават дисциплините войсково разузнаване и чужди армии и топография. Поради това в катедра „Тактика” остават три учебни дисциплини – обща тактика, ТТВ и история на военното изкуство. Преподавателите са 23 души, сведени в три ПМК – „обща тактика – взвод, рота”, „обща тактика – батальон, полк” и „ТТВ”. От следващата 1973 г. в катедрата започва да се преподава и гранична подготовка. Това положение продължава до есента на 1984 г., когато поради увеличаване броя на преподавателите, се формира четвърта ПМК – „гранична подготовка”. Оттогава става промяна в наименованието на двете ПМК по обща тактика, като те вече се наричат „мотострелкови войски – батальон, полк” и „мотострелкови войски – взвод, рота”. Общата численост на катедрата в този период варира между 22 и 27 преподаватели.

Учебната 1985 г. катедра „Тактика” започва с пет ПМК. Освен познатите вече четири, се формира нова – „военна история”. От есента на 1989 г. същата се слива с ПМК „гранична подготовка”, като новата приема наименованието „гранична подготовка и военна история”.

Следващата реорганизация на катедрата е от началото на учебната 1992 г. Тогава тя се слива с катедра “Автоматизация на управлението на войските” (АУВ) и се преименува в „Тактика и управление на войските” в състав 35 преподаватели. От преподавателите по информатика се формира новата ПМК – „АУВ”. Тогава става и преименуването на ПМК „гранична подготовка” в ПМК „гранични войски”. Освен това дисциплината военна история е преместена в катедра „Обществени науки”. След една година обаче катедра „АУВ” отново се отделя, а военната история е върната в катедрата и се създава отделна ПМК със същото наименование. Катедрата връща старото си наименование – „Тактика”.

През есента на 1997 г. ПМК „военна история” и „гранични войски” се обединяват в една – „военна история и гранична полиция”. Промяната е в съответствие и със Закона за Министерството на вътрешните работи.

Започналата реформа в българското висше образование, след приема-нето на нов закон през 1996 г., довежда до преминаване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски” на факултетна организация от есента на 1998 г. При това катедра „Тактика” е в състава на Първи командно-инженерен факултет.
Към 1 януари 2000 г. катедрата разполага с 14 души и в щата на училището е в състава на Трети факултет, като е изписана „Тактика и разузнаване” с две направления и. Впоследствие със заповед на началника на училището № 100 от 15 февруари 2000 г. направление „Тактика” е преподчинено на началника на Първи факултет, а направление „Разузнаване” – на Трети факултет.

От 1 септември 2000 г. катедра „Тактика” е по нов щат. Той включва 17 преподаватели, след като към катедрата бе включена бившата катедра “Физкултура и спорт” като отделно методическо направление (така вече се наричаше ПМК) със същото наименование. От есента на следващата година се връща предишното положение.
На 14 юни 2002 г. ХХХІХ Обикновено народно събрание взе решение за преобразуване на трите военни училища – във Велико Търново, Шумен и Долна Митрополия в Национален военен университет „Васил Левски”. Сливането на училищата доведе до редуциране на основните и учебно-научните им звена, в това число и на техния личен състав.
Новите щатове влизат в сила от 1 септември същата година. При тази реорганизация три от бившите катедри „Тактика”, „Огневи системи и стрелба” и „Разузнаване” са обединени в една, която е наречена „Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски” (ОУТПСВ), в съответствие с една от военните специалности за обучение на курсантите. Методическите направления в нея остават три – „Тактика”, „Огневи системи и стрелба” и „Разузнаване”, а катедрата е в състава на факултет „Общовойскови”.

От месец юни 2007 г. преподавателите от направление “Разузнаване” се отделят в самостоятелна катедра със същото наименование. Така катедра ОУТПСВ остава само с двете направленията, което положение е и в момента.

От началото на юли 2016 г. катедрата е преименувана и се нарича „Военни науки”, което напълно съответства на нейната основна мисия и нейните задачи.

Обобщавайки казаното трябва да се подчертае, че от 1945 г. до днес катедрата претърпява 25 реорганизации и е имала 22 различни ПМК. В тях през отделните години с преподавани над 80 различни учебни дисциплини, включително и тези от сега действащите учебни планове.

Освен в служебно и учебно отношение, част от преподавателите на катедра ОУТПСВ постигат значителни успехи и в научното си развитие. Не може да не се отбележи, че първият преподавател във военното училище, придобил научна степен е от състава на катедрата. Това е капитан Върбан Кирилов Томов, преподавател по тактика на БТМВ, на който след успешна разработка и защита на дисертация му е присъдена научна степен „кандидат на военните науки”. Този факт е обявен с МЗ № 173 от 7 юни 1957 година.

Първата дисертация за придобиване на научна степен „доктор на науките” в катедрата е разработена и защитена от полковник Костадин Николов Костадинов през декември 2008 година. 

По неокончателни данни, в катедрата през различните години е имало общо над 25 аспиранти и докторанти. Сега в катедрата има шест преподава-тели с образователна и научна степен „доктор”, а три работят по дисертационни трудове.

Много важно направление в работата на академичния състав е неговата хабилитация. За първи път научно звание (днес академична длъжност) „доцент” в катедрата придобива полковник Марко Иванов Златев през юли 1998 година. Днес в нея преподават шест доценти.

От 1945 г. до днес през катедра „Военни науки” са преминали 291 преподаватели, включително тези, които в момента работят в нея. Всички с изключение на трима са действащи или запасни офицери със звание от лейтенант до полковник. Освен това в нея са работили като помощен персонал 13 сержанти и старшини и 19 граждански лица.

Засега е трудно да се направи пълен анализ за служебното развитие на преподавателите от катедрата, след като те са я напуснали, особено в по-ранния период, когато военното училище е в София. За по-късния период е известно, че няколко човека продължават да се развиват като преподаватели във Военната академия „Г. С. Раковски”. Повече от десет души продължават службата си в щабове на армии, в различни управления на Генералния щаб и на Министерството на народната отбрана.

По неокончателни данни, от преподаватели в катедрата впоследствие 12 души са началници на други катедри в училището (университета), четири началници и четири заместник-началници на факултети, един заместник-началник, двама заместник-началници по учебната и научната част и двама началници на щаба на училището (университета), един временен началник на университета, двама началници на Народната школа за запасни офицери „Христо Ботев”, един командващ армия и един командващ сухопътните войски.

Катедра „Военни науки” е най-старата катедра в НВУ „Васил Левски”. От 1945 г. до днес през нея са преминали 319 души преподаватели, обслужващ и помощен персонал. Именно те са в основата на военната подготовка на по-голямата част от офицерите във Въоръжените сили на страната през втората половина на миналия и началото на настоящия век.

Военни специализации, по които се извършва обучение в катедрата:

  • Мотопехотни и танкови войски

Граждански специалности в образователно-квалификационна степен „бакалавър“, по които се извършва обучение в катедрата:

  • редовно обучение – няма
  • задочно обучение – няма
  • дистанционно обучение – няма

Граждански специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“, по които се извършва обучение в катедрата:

  • редовно обучение – няма
  • задочно обучение – Информационна сигурност
  • дистанционно обучение – Информационна сигурност

Докторски програми в образователна и научна степен „доктор“, по които се извършва обучение в катедрата:

  • в професионално направление 9.2. – „Военно дело“