Кратка история на катедра „Защита на населението и инфраструктурата”

 

Кратка история на катедрата

Катедра „Защита на населението и инфраструктурата“ е звено на факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“ и носи своето наименование от 2016 г. Тя е пряк наследник на създадената през 2012 г. катедра „Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи”, след обединяването на катедрите „Инженерно осигуряване” и „Природо-математически науки”.

Катедра „Защита на населението и инфраструктурата” се състои от две относително самостоятелни методически звена – „Инженерно осигуряване” и „Ядрена, химическа и биологическа защита и екология”.

Обучение в катедра „Защита на населението и инфраструктурата”

В катедра „Защита на населението и инфраструктурата” се извършва обучение в следните военни специализации и граждански специалности:

Военни специализации:

- специализация „Инженерни войски” от специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” на образователно-квалификационна степен „Бакалавър” от професионално направление 9.2. „Военно дело”, област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”. Обучението се провежда в редовна и задочна форма със срок на обучение 5 /пет/ години;

- специализация „Войски за ЯХБЗ и екология” от специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” на образователно-квалификационна степен „Бакалавър” от професионално направление 9.2. „Военно дело”, област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”. Обучението се провежда в редовна и задочна форма със срок на обучение 5 /пет/ години;

Граждански специалности в образователна-квалификационна степен „Бакалавър”:

- специалност „Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи” на образователно-квалификационна степен „Бакалавър” от професионално направление 9.1. „Национална сигурност”, област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”. Обучението се провежда в редовна и задочна форма със срок на обучение 4 /четири/ години.

- специалност „Защита на населението и инфраструктурата” на образователно-квалификационна степен „Бакалавър” от професионално направление 5.13. „Общо инженерство”, област на висшето образование 5. „Технически науки”. Обучението се провежда в редовна и задочна форма със срок на обучение 4 /четири/ години.

- специалност „Строителни и специални машини“ на образователно-квалификационна степен „Бакалавър” от професионално направление 5.13. „Общо инженерство”, област на висшето образование 5. „Технически науки”. Обучението се провежда в редовна и задочна форма със срок на обучение 4 /четири/ години.

- специалностите „Възстановителни технологии на инфраструктурни обекти“, „Химичен и радиационен мониторинг“ и „Неутрализиране на бойни припаси“ на образователно-квалификационна степен „Бакалавър” от професионално направление 5.13. „Общо инженерство”, област на висшето образование 5. „Технически науки”. Обучението се провежда в редовна и задочна форма със срок на обучение 4 /четири/ години.

Граждански специалности в образователна-квалификационна степен „Магистър”:

- специалност „Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи” на образователно-квалификационна степен „Магистър” от професионално направление 9.1. „Национална сигурност”, област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”. Обучението се провежда в задочна форма - за обучаеми с ОКС „бакалавър” от област на висше образование „Сигурност и отбрана” със срок на обучение 2 /два/ семестъра и за обучаеми с ОКС „бакалавър” от области на висше образование различни от „Сигурност и отбрана” със срок на обучение 3 /три/ семестъра.

- специалност „Защита на населението и инфраструктурата” на образователно-квалификационна степен „Магистър” от професионално направление 5.13. „Общо инженерство”, област на висшето образование

5. „Технически науки”. Обучението се провежда в задочна форма – за обучаеми от ОКС „бакалавър” от професионално направление 5.13. „Общо инженерство” със срок на обучение 2 /два/ семестъра; за обучаеми по специалност „Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи“ от професионално направление 9.1. „Национална сигурност” със срок на обучение 3 /три/ семестъра и за обучаеми от професионални направления 9.1. „Национална сигурност” и 3.7. „Администрация и управление“, акредитирани в НВУ „Васил Левски” със срок на обучение 4 /четири/ семестъра.

Докторски програми в образователна и научна степен „Доктор”:

- докторска програма „Техника и технология на взривните работи” на ОНС „Доктор” от професионално направление 5.13. „Общо инженерство”, област на висшето образование 5. „Технически науки”.

- докторска програма „Строителни, пътни и специални машини” на ОНС „Доктор” от професионално направление 5.13. „Общо инженерство”, област на висшето образование 5. „Технически науки”.

- докторска програма „Техника и технологии за защита на населението и критичната инфраструктура” на ОНС „Доктор” от професионално направление 5.13. „Общо инженерство”, област на висшето образование 5. „Технически науки”.

- Обучение на военнослужещи в курсове за следдипломна квалификация:

- „Разузнаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени бойни припаси”.

- „Командири на инженерни роти”.

- „Екологическа защита във военните формирования на Българската армия“.

- „Предупреждаване, докладване, моделиране и оценка на ядрената, химическата и биологичната обстановка”.

Обучение на военнослужещи и граждански лица в курсове за правоспособност на основен персонал за работа с взривни материали /Разрешително №4/14.06.2019 г. на ИА „Главна инспекция по труда“/:

  • Проектант на взривни работи - I и II ст.;
  • Ръководител на взривни работи;
  • Пиротехник ръководител;
  • Пиротехник;
  • Завеждащ склад за взривни материали;
  • Магазинер на взривни материали и т.н.