МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Снимка
Erasmus

Международната дейност на Национален военен университет „Васил Левски“ стартира от началото на неговото създаване и e свързана с развитието на Университета като образователен и обучителен център с европейски облик и с традиции във военното дело и военнотехническите науки.

Като институция на висшето образование Университетът установява и поддържа партньорски взаимоотношения от стратегически и научен интерес с престижни университети в целия свят, като приоритетно място заема обменът на интелектуални кадри и ресурси. Чрез запознаване с чуждестранни модели на обучение, научно-изследователска дейност и успешни международни практики, НВУ „Васил Левски“ успява да интегрира българските традиции в обучението с придобития чуждестранен опит.

В рамките на сключените Споразумения за сътрудничество ежегодно се осъществява обмен на обучаеми и на персонал, организират се международни прояви и участия в съвместни проекти. Традиционно университетът се посещава от чуждестранни гост-преподаватели, обучаеми, участници в международни прояви, посланици, делегации от университети-партньори и от други институции.

Национален военен университет „Васил Левски“ с гордост заявява, че е първият военен университет в Европа, включен в програма „Еразъм+“, който има присъдена четвърта поред „Харта – Еразъм+“ за периода 2021 – 2027 г./ Ref.Ares(2021)1527623-27/02/2021.

Създаването на международно приятелство и партньорство винаги е било и ще продължава да бъде стратегическа цел в дейността ни на европейски образователен център и в качеството ни на Национален военен университет.

Програма „Еразъм+“

 Военен Еразъм

_____

* Европейската комисия не носи отговорност за начина, по който би могла да бъде използвана съдържащата се в материала информация.