Заповед № РД-02-1023/08.10.2020 г. oтносно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, по реда на Наредба № 7/14.11.1997 г.