Заповед № РД-02-474/12.05.2020 г. oтносно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи.