УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА

 Електронен каталог

 Свободен каталог НАБИС

Университетската библиотека е звено в структурата на НВУ „Васил Левски”, която осъществява своята дейност за реализиране на своите основни цели:
 1. Осигурява библиотечното, научно-информационното и библиографско обслужване на командно-преподавателския, академичния, курсантски и студентски състав.
 2. Поддържа библиотечен фонд, който обезпечава научно изследователската дейност на университетските кадри.
За изпълнението на тези цели университетската библиотека изпълнява следните задачи:
 1. Библиотечното и научно-информа­ционно обслужване на читателите се осъществява чрез квалифицирана методическа помощ в подбора на необходимата литература.
 2. Осигурява научно комплектуване на многоотрасловите фондове в съответствие с политиката на развитие и задачите на НВУ “Васил Левски”.
 3. Поддържа контакти с други библиотеки, библиотечни мрежи и информационни звена в системата на ВУЗ.
 4. Участва в системата за междубиблиотечно заемане.
 5. Поддържа електронни каталози, които предоставят в реално време достъп за вътрешни и външни читатели.
 6. Създава библиографски и информационни издания.
 7. Осигурява на потребителите достъп до Интернет.
Съобразно целите и задачите Университетска библиотека извършва следните основни дейности:
 1. Комплектува, обработва и регистрира постъпващите документалните източници на информация.
 2. Работа с читателите – регистрира, обслужва и консултира в заемна, читалня и хранилище за учебна литература.
 3. Работи с автоматизирана библиотечна система.
 4. Извършва копирни услуги.
През 1981 г. по повод честване на 1300 години от създаването на България, в района на университета е открита сградата на Дома на културата. В тази сграда са предоставени два етажа с обща площ 1000 кв.м. на библиотеката и от 1982 г. тя функционира тук. Днес библиотеката на Националния военен университет „Васил Левски” е една от най-богатите библиотеки в системата на Министерството на отбраната. Библиотечният фонд е изграден в съответствие с потребностите на университета. Той съдържа 396 000 библиотечни документа от всички области на науката. В момента фондът притежава 149 111 библиотечни документи със специализирана военна тематика. Този богат фонд привлича като читатели не само нашите обучаеми, но и студенти от други университети и хора от цялата страна. За учебната 2010/2011 година в библиотеката са регистрирани 2102 читатели. Ползването на библиотечните ресурси е безплатно. В библиотеката на военния университет се спазват 10 златни правила на добрия библиотекар:
 1. Обичай читателите си!
 2. Помисли, преди да кажеш “Не” на читателя!
 3. Винаги се старай да се поставиш на мястото на читателя!
 4. Искрено се интересувай от проблемите му, свързани с търсената от него информация!
 5. Представяй му само истински полезна информация!
 6. Пести времето на читателя!
 7. Бъди вежлив и доброжелателен към читателя, усмихвай му се!
 8. Дръж се с него така, сякаш цял живот си мечтал да бъдеш полезен точно нему!
 9. Усъвършенствай се постоянно, за да бъдеш по-полезен на читателите!
 10. Дай и своя дан в създаването и издигането на авторитета на библиотеката и на професията си!
СТРУКТУРА НА УНИВЕРСИТЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА:
На първия етаж се намира заемна за многоекземплярна литература от всички отрасли на знанието. На втория етаж са разположени книгохранилище за депозитна литература, читалня с 38 читателски места и осигурен свободен достъп до всички библиотечни документи подредени в нея систематично-азбучно, заемна за художествена литература, 3 работни места с достъп до Интернет, 1 работно място с достъп до локалната Интранет мрежа, размножителна техника.
УСЛУГИ:
 1. Ползване на библиотечни документи в читалня;
 2. Заемане на библиотечни документи за дома;
 3. Достъп до Интернет;
 4. Достъп до Интранет;
 5. Достъп до електронен каталог на библиотеката;
 6. Справочно-библиографско и информационно обслужване;
 7. Междубиблиотечно заемане;
 8. Ксерокс услуги.
РАБОТНО ВРЕМЕ:
Заемна за учебна литература /ет. 1/:
От понеделник до петък:
7.50 – 12.50 и 14.00 – 17.00
Читалня и заемна за художествена литература /ет. 2/
От понеделник до петък:
7.50 – 12.50 и 14.00 – 17.00
 
ЗА КОНТАКТИ:
Университетска библиотека
НВУ ”Васил Левски”
Бул. “България “76
5006 гр. Велико Търново
телефони: 062/618-827, 062/618-828 и 062/618-829