Заповед № РД-02-439/13.04.2021 г. относно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, по реда на Наредба № 7/14.11.1997 г.