Заповед № РД-02-510/28.04.2021 г. oтносно обявяване на резултатите от проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на