Заповед № РД-02-550/14.054.2021 г. oтносно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост, по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставен за управление на НВУ „Васил Левски”.