Заповед № РД-02-581/20.05.2021 г. oтносно откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставен за управление на НВУ „Васил Ле